Ευρετήριο Άρθρου

Να γίνει όμοια η αντιμετώπιση των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Οργανώσεων και μη συνεργαζόμενων Κυνηγετικών-Σκοπευτικών συλλόγων με το κράτος

Είναι λάθος να γίνει όμοια η αντιμετώπιση καθώς όπως έχει διατυπωθεί με σαφήνεια από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ' αριθμ. 3942/2001 απόφασή του: «Για τους αυτούς ως άνω λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι επίσης επιτρεπτή η ύπαρξη ιδιαιτέρων οργανώσεων σωματειακού χαρακτήρα ως οι ανωτέρω συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Γεωργίας κυνηγετικοί σύλλογοι, οι περί των οποίων διατάξεις προβλέπουν τον αυξημένο

έλεγχό τους και, ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της θήρας και για φιλοθηραματικούς σκοπούς, περιορισμούς ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία τους, το καταστατικό τους (παρ. 7 άρθρο 266 Ν.Δ/τος 86/96) το ύψος και τη διάθεση των εσόδων τους (παρ. 10 αυτού άρθρου 266)».