Ευρετήριο Άρθρου

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου εξετάσεων των κυνηγών και υποχρεωτική επανεκπαίδευση κάθε τρία χρόνια των κυνηγών

Το υπάρχον πλαίσιο διενέργειας εξετάσεων κυνηγών για απόκτηση άδειας θήρας στην Ελλάδα καθορίζεται με το Φ.Ε.Κ. 224/Β'/2013, σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος επί της διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων.

Παράλληλα έχει εκδοθεί από το ΥΠΑΠΕΝ το εγχειρίδιο «Κυνηγετικός Οδηγός», 160 σελίδων, ως επιπρόσθετο εργαλείο στη διεύρυνση των γνώσεων των κυνηγών, με λεπτομερή ανάλυση για όλες τις κατηγορίες που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα. Ο Κυνηγετικός Οδηγός έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία.

Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία καθιστά τους Έλληνες κυνηγούς απόλυτα καταρτισμένους, και το σύνολο των υφιστάμενων σήμερα διατάξεων που απαρτίζουν το νομικό και διοικητικό καθεστώς που διέπει τη θήρα, δεν χρήζει ανάγκης για καμία παρέμβαση και αλλαγή.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 224/Β'/2013 και την παράγραφο Δ, άρθρο 3 προβλέπεται ότι: «κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας τα τελευταία 7 χρόνια, συνεχόμενα, θα θεωρείτε νέος κυνηγός και θα πρέπει να επανεξεταστεί με την προαναφερόμενη διαδικασία ως νέος κυνηγός».