Ευρετήριο Άρθρου

Να σταματήσει η μονοπωλιακή-προνομιακή σχέση και η σύνδεση της λειτουργίας των Κ.Ο. με το κράτος, καθώς η κρατική θηραματική διαχείριση και πολιτική έχει στην ουσία υποκατασταθεί από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις

Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν δίνει προνόμια στις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Επιβάλλει περιορισμούς και ασκεί αυστηρό έλεγχο για να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στην Ελλάδα λειτουργούν εντός ενός συγκεκριμένου και αυστηρού νομικού πλαισίου κάτω από την άμεση και καθημερινή εποπτεία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο οι Κρατικές Υπηρεσίες έχουν τον απόλυτο έλεγχο επί της σύστασης, λειτουργίας, οργάνωσης και ελέγχου των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην Ελλάδα. Συνεπώς, δεν είναι προνομιακή η σχέση Κυνηγετικών Οργανώσεων με το κράτος, αλλά αντίθετα αυτές λειτουργούν αυστηρά υπό τον έλεγχο της πολιτείας και πράττουν έργα για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Συγκεκριμένα, η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος από τις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις έχει διατυπωθεί με σαφήνεια από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ' αριθμ. 3942/2001 απόφασή του.