Χρηματοδοτικό μέσο LIFE

Το LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ μέσω του οποίου υποστηρίζονται περιβαλλοντικές δράσεις και έργα διατήρησης της φύσης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες υποψήφιες, προσχωρούσες και γειτονικές χώρες. Από το 1992, το LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 3.115 έργα, προσφέροντας περίπου € 2 δις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία μέρη, το LIFE-Περιβάλλον, το LIFE-Φύση και το LIFE-Τρίτες Χώρες, έκαστο εκ των οποίων έχει διαφορετική αποστολή.

LIFE-Φύση στην Ελλάδα

"..Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα LIFE-Φύση έχει συγχρηματοδοτήσει 46 έργα στην Ελλάδα. Τα εν λόγω έργα προβλέπεται ότι θα αντιπροσωπεύσουν συνολικά επενδύσεις 58,5 εκατ. €, εκ των οποίων 33,1 εκατ. € χορηγεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Εξ αυτών, τα 13 τελούν υπό εκτέλεση και υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν συνολικές επενδύσεις 19 εκατ. €, με κοινοτική συμμετοχή περίπου 64,9%. Τα έργα επικεντρώνονται στη διαφύλαξη των πτηνών ή την αποκατάσταση προσωρινών μικρών λιμνών και δασών, αντανακλώντας το είδος των βιοτόπων των οποίων η διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση κρίνεται καθοριστικής σημασίας στη χώρα. Στην Ελλάδα, το 10,1% της συνολικής έκτασης του εδάφους προορίζεται με σχετικό χαρακτηρισμό για την προστασία των πτηνών, ενώ το 16,4% έχει οριστεί για σπάνια βιολογικά είδη και οικολογικά ενδιαιτήματα, με μερικές αλληλεπικαλύψεις των χαρακτηρισμένων περιοχών..."

Ο ιστότοπος του LIFE παρέχει μία ιδιαίτερα εύχρηστη μηχανή αναζήτησης.

Παίζοντας με τη μηχανή αναζήτητησης επιλέγουμε:
<Benefiting Country> Ellas
<Benefiting Region:> ALL
<Free Text:> wwf

Αναζητούμε δηλαδή δράσεις από τις οποίες επωφελείται (και) η Ελληνική επικράτεια ΚΑΙ στις οποίες υπάρχει η λέξη wwf. Επιστρέφουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

    ΔΡΑΣΗ.............................................ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 1. LIFE02 NAT/GR/008497 Conservation of bird... (*)...1,566,345.00 €
 2. LIFE04 NAT/IT/000144 Improving coexistence of......5,036,611.00 €
 3. LIFE05 NAT/FIN/000105 Conservation of Anser e......1,097,900.00 €
 4. LIFE05 NAT/GR/000083 Monk seal & fisheries: .......1,564,735.00 €
 5. LIFE92 NAT/GR/013800 Conservation program... (*)...2,000,000.00 €
 6. LIFE96 NAT/GR/003217 Conservation of Phal... (*).....489,960.00 €
 7. LIFE96 NAT/GR/003222 Conservation of Ursus ar......1,401,036.00 €
 8. LIFE96 NAT/GR/003225 The Mediterranean monk se.......593,890.80 €
 9. LIFE98 ENV/F/000337 Preliminary study in orde........257,050.36 €
 10. LIFE98 NAT/GR/005264 Conservation measure... (*)...1,067,674.58 €

Η πολυεθνική ΜκΟ WWF έχει λοιπόν συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν (και) την Ελληνική επικράτεια, συνολικού ύψους: 13.868.391 € (ή 4,7 Δις Δρχ).
Από αυτά τα 13.868.391 € τα 4.683.015 € (ή 1,6 Δις Δρχ) είναι δράσεις του WWF Ελλάς, (σημειώνονται με * στην παραπάνω κατάσταση), στις οποίες περιλαμβάνεται και μία του ΕΚΒΥ το οποίο έχει ιδρυθεί απ' το Μουσείο Γουλανδρή το 1991 με χρήματα της ΕΕ και την υποστήριξη του WWF.

Επισημαίνουμε πως τα ποσά αφορούν ΜΟΝΟ ΕΝΑ Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το LIFE. Αφορούν επίσης ΜΟΝΟ δράσεις (και) επί της Ελληνικής επικράτειας.

Σχετικά: ΥΠΕΚΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ LIFE +