newsnowgr.com

Κ. Μπακογιάννης: ¨Πρόκληση για την περιφέρεια η διαχείριση του οργανισμού Κωπαΐδας" [video]

Με τη σύμφωνη γνώμη πλειοψηφίας και μείζονος μειοψηφίας του περιφερειακού συμβουλίου Στερεάς, και με το όχι της Αριστερής Παρέμβασης και του ΚΚΕ και το παρών από την παράταξη του Κώστα Χαινά, έγινε δεκτή η εισήγηση του περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη για το μέλλον του Οργανισμού Κωπαίδας.

Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε την διαχείριση του καταργηθέντος οργανισμού ως τη μεγαλύτερη πρόκληση της πενταετούς θητείας του, ενώ δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων τόσο από τους επικεφαλής των παρατάξεων όσο και από συμβούλους που διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους. Πρωταρχικός στόχος της περιφέρειας, οι αγρότες να καταφέρουν να αρδεύσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Ωστόσο παραμένει ισχυρό το αίτημα διεκδίκησης της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού και η μη μεταβίβαση της στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και η απαίτηση δημιουργίας ενός αυτόνομου και ευέλικτου νομικού προσώπου.

Το περιφερειακό συμβούλιο για την Κωπαίδα από LAMIASTARGR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Περιφέρειας Στερεάς

Η Κωπαΐδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της οργάνωσης και διοίκησης του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, ανέπτυξε την εισήγηση – πρότασή, την οποία είχαν από κοινού διαμορφώσει η Περιφερειακή Αρχή και οι πέντε Δήμαρχοι των Δήμων όπου ανήκει η ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας. Με βάση αυτή, οργανώνεται η διαχείριση της Κωπαΐδας και του επιχειρησιακού της αντικειμένου από την Περιφέρεια, στην οποία έχει περιέλθει σύμφωνα με το νόμο.

Η συζήτηση έγινε με την παρουσία τριών από τους πέντε Δημάρχους, του Κ. Λουκά Υπερήφανου, Δημάρχου Ορχομενού και προέδρου της ΠΕΔ, της κ. Γιώτας Πούλου από τη Λιβαδειά και του κ. Γιώργου Ντασιώτη από την Αλίαρτο, οι οποίοι και επιβεβαίωσαν την σύμπλευση των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης. Η εισήγηση, με μικρές προσθήκες που αναφέρονται στο διεκδικητικό πλαίσιο της Περιφέρειας, ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα με δύο αρνητικές ψήφους και ένα παρόν.

Στην εισαγωγή του, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε τα εξής:

«Η Κωπαΐδα έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για τη Βοιωτία, αλλά για ολόκληρη την Περιφέρεια. Είναι το Περιβόλι της Αττικής. Τα τελευταία χρόνια δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης του Κωπαΐδικού Πεδίου, παρά τις αγωνίες των αγροτών, με την Κωπαΐδα να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις: να διαχειριστούμε την Κωπαΐδα, με ένα υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Και εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να δώσουμε λύσεις. Βέβαια, δε σταματούμε να διεκδικούμε και να θίγουμε τρία σοβαρά ζητήματα:

1. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου. Ενός ευέλικτου σχήματος στα πρότυπα της Δυτικής Κρήτης. Καταθέσαμε την πρόταση μας και συνεχίζουμε να το διεκδικούμε, στη λογική της θέσπισης ενός αυτόνομου νομικού προσώπου.

2. Το θέμα της κυριότητας. Ενώ μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες και το επιχειρησιακό αντικείμενο της Κωπαΐδας στο σύνολό του, δεν μεταβιβάζεται η ακίνητη περιουσία της. Αυτό αντίκειται σε κάθε λογική. Έχω θέσει το πρόβλημα στον αρμόδιο Υπουργό, κ. Χαρδούβελη και εκκρεμεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, κ. Γούναρη.

3. Ρύθμιση των χρεών των αγροτών. Η Κωπαΐδα έχει περίπου 13.000 κληρούχους που καλούνται να καταθέσουν συσσωρευμένα χρέη, πολλά εκ των οποίων δημιουργήθηκαν γιατί η τιμολογιακή πολιτική του οργανισμού δεν προέβλεπε απαλλαγές, σαν και αυτές που η Περιφέρεια τώρα θα προωθήσει.

Το θετικό ωστόσο που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε είναι το γεγονός ότι η Κωπαΐδα περνάει, απαλλαγμένη από χρέη, στην Περιφέρεια, έπειτα από πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση, την οποία και διεκδικήσαμε.

Περιφέρεια και Δήμοι θα συνεχίσουμε να θέτουμε τα παραπάνω ζητήματα και να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Προς το παρόν όμως, οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο».

Ε Ι ΣΗΓ Η Σ Η

Θέμα: «Οργανισμός Κωπαϊδας»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ. 2488/1953 (ΦΕΚ Α' 195/1953) «περί Συστάσεως Οργανισμού Κωπαϊδος», όπως τροποποιήθηκε 'καθώς και την Υπ. Αριθ. 40099/3869 Υ.Α. ''Περί Εγκρίσεως Κανονισμού Οργανισμού Κωπαΐδας'' (ΦΕΚ 142Α /20-03-1968).

2. Το άρθρο 1 του ανωτέρω Ν.Δ σύμφωνα με το οποίο Σκοπός του Ο.Κ είναι:

«η ενιαία κατεύθυνση καλλιέργεια και βελτίωση των γαιών του Κωπαϊδικού πεδίου, δηλαδή της περιοχής η οποία ανήκε στην εταιρεία ''Λίμνη Κωπαΐδας Α.Ε'' καθώς και εκτάσεων οι οποίες ανήκαν σε τρίτους όμως εξυπηρετούνταν από τα τεχνικά έργα της περιοχής και οι οποίες καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από πρόταση του Οργανισμού Κωπαΐδας

- η λειτουργία, συντήρηση, βελτίωση, συμπλήρωση και επέκταση των υφιστάμενων πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων προς αύξηση της παραγωγής

- η αύξηση της παραγωγής μέσω της χρησιμοποίησης βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας και καθοδήγηση των κληρούχων της περιοχής της Κωπαϊδας σε ορθολογιστική εκμετάλλευση της γης

- η καταβολή κάθε δυνατής ενέργειας για την εξασφάλιση της προόδου και την εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των κληρούχων»

3. Τις διατάξεις του Ν. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α/1958) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει « περί έργων εγγείων βελτιώσεων»

4. Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010 " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης„ όπου ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, η άσκηση της εποπτείας του Οργανισμού Κωπαϊδας περιήλθε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ( παρ.15 του Υποτομέα Γεωργίας αρθρ 186)

5. Το άρθρο 13 του νόμου 4250/2014 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4305/14 σύμφωνα με το οποίο καταργείται από 30.11.2014 το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κωπαίδας που εδρεύει στον Αλίαρτο Βοιωτίας.

6. Την παράγραφο 1.β του αρθρ 61 του ν 4305/14, σύμφωνα με την οποία οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαϊδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

7. Την παράγρ 1.γ του αρθρ 61 του ν 4305/14 σύμφωνα με την οποία Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 25.11.2014, αποφασίζεται, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3852/2010, ο τρόπος άσκησης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτελεσματική ενάσκηση του μεταφερόμενου επιχειρησιακού αντικειμένου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας μπορεί να συσταθεί άμισθη γνωμοδοτική επιτροπή για την υποβοήθηση της διαχείρισης του επιχειρησιακού αντικειμένου,

8. την 104677/895/18.9.2014 Απόφασή Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας με την οποία συστήθηκε άμισθη Γνωμοδοτική Επιτροπή, αποτελούμενη κυρίως από αγρότες και πρόσωπα που πρότειναν οι επικεφαλής των τριών πρώτων παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου,

9. το από 4/11/2014 συνημμένο Πρακτικό της παραπάνω Επιτροπής με το οποίο εισηγείται τα αναφερόμενα στο Πρακτικό, που ελήφθησαν υπόψη στη παρούσα.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 επ. του νόμου 3852/2010 αλλά και με την εκφρασθείσα βούληση των αρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης δεν είναι επιτρεπτή η σύσταση Νομικού Προσώπου από την Περιφέρεια για να διαχειριστεί το συγκεκριμένο αντικείμενο, ούτε άλλωστε υφίσταται ο αναγκαίος χρόνος για το σκοπό αυτό εν όψει της επόμενης αρδευτικής περιόδου. Κατά συνέπεια είναι μονόδρομος η άσκηση του αντικειμένου στα πλαίσια της διοικητικής διάρθρωσης της Περιφέρειας.

Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα εξής:

1. Οι αρμοδιότητες και η ενάσκηση του μεταφερόμενου επιχειρησιακού αντικειμένου του καταργούμενου Οργανισμού Κωπαίδας να ανατεθούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, και ειδικότερα στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της υπηρεσίας αυτής, που εδρεύει στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Για τις ανάγκες διαχείρησης του επιχειρησιακού αντικειμένου στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους όμορους Δήμους η Π.Ε. Βοιωτίας θα επικοινωνεί και θα διαβουλεύεται για τις αποφάσεις της απευθείας με το Δήμο Λοκρών που ανήκει στην Π.Ε. Φθιώτιδας και αντίστροφα.

2. Με αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας θα τοποθετηθεί το απαιτούμενο προσωπικό και θα ορισθούν οι λεπτομέρειες άσκησής του επιχειρησιακού αντικειμένου, μεταξύ των οποίων και οι αναγκαίες συνέργειες των λοιπών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, οι προσλήψεις του αναγκαιούντος εποχιακού προσωπικού, οι εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή για διαγωνισμούς και αναθέσεις έργων και παροχής υπηρεσιών κλπ.

3. Σε εφαρμογή του ν. 3881/58 επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη άρδευσης στους δικαιούμενους άρδευσης αγρότες στο ίδιο ύψος με τα ισχύοντα στα πλαίσια του Οργανισμού Κωπαίδας με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις.. Συγκεκριμένα:

Α. Καθιερώνεται για την αρδευτική περιοδο 2015 πάγιο τέλος άρδευσης ύψους δυο (2) ευρώ ανά στρέμμα εδαφικής έκτασης, ως ανταποδοτικό τέλος για την βελτίωση και συντήρηση των έργων υποδομής της περιοχής (δρόμοι, δίκτυα, αντιπλημμυρικά έργα, κλπ). Το ποσό αυτό θα καταβάλλουν όλες αδιάκριτα οι γεωργικές εκτάσεις, είναι ανεξάρτητο από την καλλιέργεια ή μη των ιδιοκτησιών και οφείλεται επιπλέον των τελών άρδευσης των καλλιεργουμένων εκτάσεων, όπως αναλύονται παρακάτω. Το ύψος του πάγιου τέλους θα επανεξετασθεί αφού μελετηθεί με βάση τα πραγματικά στοιχεία που θα προκύψουν από την πρώτη χρήση διαχείρισης του επιχειρησιακού αντικειμένου.

Β. Μειώνονται κατά δύο (2) ευρώ τα ισχύοντα κατά το 2014 τέλη άρδευσης ανά στρέμμα καλλιέργειας και καθορίζονται ως εξής:

1) Όψιμες αρδευτικές καλ/γειες πλην μηδικής 7,00 ευρώ ανά στρέμμα

2) Μηδική (τριφύλλι) 8,00 ευρώ ανά στρέμμα

3 α) Για τις ιδιόκτητες εξωκωπαϊδικές εκτάσεις που θα αρδευτούν κατόπιν αδείας της Περιφέρειας. ή διαπιστωθούν. ότι αρδεύτηκαν (πλην μηδικής) 7,00 ευρώ ανά στρέμμα

β) Για τις ιδιόκτητες εξωκωπαϊδικές εκτάσεις που θα αρδευτούν κατόπιν αδείας της Περιφέρειας ή διαπιστωθούν ότι αρδεύτηκαν για μηδική αποκλειστικά καλλιέργεια 8,00 ευρώ ανά στρέμμα.

4 α) Επίσπορες καλλιέργειες 2,00 ευρώ ανά στρέμμα

β) Σίτος με επίσπορη καλλιέργεια 4,00 + 3,00 οπότε 7,00 ευρώ ανά στρέμμα

5) Καλλιέργειες λεύκας ή άλλων δένδρων 3,00 ευρώ ανά στρέμμα

6) Καλλιέργειες σε εκτάσεις περιοχής Λουκισσίων κ.λ.π. αρμοδιότητας Ο.Κ. 3,00 ευρώ ανά στρέμμα

7) Καλλιέργεια ΓΚΑΖΟΝ 14,00 ευρώ ανά στρέμμα

8.. Ιδιοκτησίες περιοχής Σκουζέ (Ριζάρια): κλήροι και ιδιοκτησίες που ποτίζονται από νερό στράγγισης από Βοιωτικό Κηφισό 3,00 ευρώ ανά στρέμμα αν υπάρχει περίσσεια νερού για πότισμα

Γ. Απαλλάσσονται των τελών άρδευσης:

1) Οι πρώιμες και ξηρικές καλ/γειες .

2) Καλλιέργειες εντός αρδευτικού δικτύου που ποτίζονται με ιδιωτικές γεωτρήσεις και ιδιωτικά πηγάδια.

3) Καλλιέργειες που ποτίζονται από ιδιόκτητα πηγάδια εκτός αρδευτικού δικτύου.

4) Οι ιδιοκτησίες που λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών είχαν μηδενική συγκομιδή.

5) Οι αποδεδειγμένα μη καλλιεργούμενες ιδιοκτησίες.

Δ. Οι διαδικασίες, τα όργανα και οι λεπτομέρειες για την απαλλαγή ή μείωση των τελών άρδευσης θα ρυθμιστούν με τον αρδευτικό Κανονισμό.

E. Τα πάγια τέλη της παρ. 3Α του παρόντος θα είναι καταβλητέα και θα βεβαιώνονται την 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενομένης από την 31.3.2015.. Τα λοιπά τέλη άρδευσης που αντιστοιχούν στις καλλιέργειεις θα είναι καταβλητέα και θα βεβαιώνονται την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 30.9.2015. Για την εξόφλησή του παγίου και των τελών άρδευσης θα χορηγείται στους υπόχρεους προθεσμία δύο(2) μηνών, μετά την οποία θα βεβαιώνονται στο Δημόσιο Ταμείο. Η υποχρέωση εξόφλησης του παγίου και των τελών άρδευσης βαρύνει τους καλλιεργητές και σε κάθε περίπτωση τους ιδιοκτήτες των κληροτεμμαχίων. Η Π.Ε. Βοιωτίας θα μελετήσει και θα εισηγηθεί στο Π.Σ. μέχρι την 31.12.2015 την θεσμοθέτηση της χορήγησης άδειας χρήσεως νερού στους δικαιούμενους αγρότες.

4. Η Οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των δαπανών και των εσόδων του επιχειρησιακού αντικειμένου, που είναι ανταποδοτικά, θα γίνεται από την Δνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας και θα παρακολουθούνται σε ξεχωριστούς ΚΑΕ εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού τις Π.Ε Βοιωτίας . Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Βοιωτίας θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες και οι σχετικές διαδικασίες.

5. Οι απαιτούμενες δαπάνες, μέχρις ότου δημιουργηθεί σχετικό αποθεματικό, θα καλύπτονται από ίδιους πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού της Περιφέρειας μετά από σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Τα διατιθέμενα ποσά θα επιστρέφονται, μετά την είσπραξη των τελών άρδευσης στους λογαριασμούς από τους οποίους διατέθηκαν. Τυχόν περίσσευμα εσόδων από τέλη άρδευσης θα αποτελέσει ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη των δαπανών των επόμενων αρδευτικών περιόδων.

6. Για την άσκηση του επιχειρησιακού αντικειμένου στην αρδευτική περίοδο του 2015 :

(α) να ανατεθεί άμεσα από την Π.Ε. Βοιωτίας η μηχανοργάνωση του αντικειμένου που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα με την χρήση και των στοιχείων του ΟΣΔΕ. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η οργάνωση της άρδευσης με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των καλλιεργητών που επωφελούνται από αυτή, αλλά και η βεβαίωση και είσπραξη των αρδευτικών τελών για τις πραγματικές καλλιέργειες σε έκταση και είδος,

(β) θα επιλεγεί ανάδοχος/οι με ειδικό διαγωνισμό για την τη φύλαξη και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των δικτύων άρδευσης και των λοιπών έργων υποδομής (αρδευτικά κανάλια, δρόμοι, γέφυρες κλπ) για να περιορισθούν οι απώλειες και οι δαπάνες ,

(γ)  θα μελετηθεί μέχρι 31.12.2014 από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας, μετά από διαβούλευση με τους δήμους και τις αγροτικές οργανώσεις της περιοχής και γνώμη των επιτροπών της παραγράφου 8, που θα εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη, αν η οργάνωση και παρακολούθηση της άρδευσης θα γίνει με επιλογή αναδόχου με ειδικό διαγωνισμό ή θα γίνει με αυτεπιστασία με ίδιο εποχιακό προσωπικό. Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν μετά από αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπου θα γίνεται καθορισμός των όρων διακήρυξης των διαγωνισμών.

7. Μέχρι 30.06.2015 θα ανατεθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη συνολική αντιμετώπιση του αντικειμένου, των απαιτούμενων βελτιώσεων και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων και έργων υποδομής αλλά και την δημιουργία νέων με σκοπό την βιώσιμη, ορθολογική, ολοκληρωμένη, αποτελεσματικότερη, συνολική και δίκαιη άρδευση και εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού τη περιοχής και στόχο τη δραστική μείωση των δαπανών άρδευσης που επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής, την παραγωγική δυνατότητα και κατ΄ επέκταση το εισόδημα των αγροτών και των κατοίκων της Βοιωτίας. Η μελέτη αυτή είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την αναζήτηση της απαιτούμενης για το σκοπό αυτό ειδικής χρηματοδότησης. Παράλληλα θα μελετηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την «.. αύξηση της παραγωγής μέσω της χρησιμοποίησης βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας και καθοδήγηση των κληρούχων της περιοχής της Κωπαϊδας σε ορθολογιστική εκμετάλλευση της γης..», όπως ορίζει ο νόμος. Η μελέτη θα υποβληθεί για έγκριση στο Π.Σ. μετά από διαβούλευση με τους δήμους και τις αγροτικές οργανώσεις της περιοχής και γνώμη των επιτροπών της επομένης παραγράφου.

8. Αποτελεί άμεση προτεραιότητα της Περιφέρειας η διαρκής συνεργασία με τους Δήμους Αλιάρτου, Θηβών, Λεβαδέων, Λοκρών και Ορχομενού. Για το λόγο αυτό προτείνω στο Π.Σ πέραν της άμισθης γνωμοδοτικής επιτροπής που έχει συσταθεί ήδη με απόφαση του Περιφερειάρχη όπως προβλέπεται στο Νόμο, την δημιουργία άτυπης Επιτροπής παρακολούθησης της εξέλιξης του αντικειμένου στην οποία θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι των άνω Δήμων, ο Περιφερειάρχης και η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Βοιωτίας. Εκτός αυτού θα μελετηθεί και θα υποβληθεί για έγκριση στα αρμόδια όργανα η δυνατότητα συνεργασίας της Περιφέρειας με τους άνω Δήμους για την επιβοήθηση της άσκησης αλλά και του ελέγχου της εκτέλεσης του Επιχειρησιακού αντικειμένου, μέσω προγραμματικών συμβάσεων ή άλλων νομικά επιτρεπτών εργαλείων. Προτείνω επίσης την σύσταση τριμελούς Επιτροπής από μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου διαφορετικών παρατάξεων κάθε ένα, η οποία θα παρακολουθεί το αντικείμενο και θα υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση με τις διαπιστώσεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης που θα λάβει το Π.Σ. με την εισήγηση αυτή.

9. Μέχρι 15.5.2015 και πάντως πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου του έτους 2015 να συνταχθεί και να υποβληθεί για έγκριση στο Π.Σ. σύγχρονος αρδευτικός Κανονισμός, στον οποίο μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνεται πρόβλεψη, όργανα και διαδικασία απαλλαγής ή μείωσης πληρωμής τελών άρδευσης. Στόχος η αποτελεσματικότερη, οικονομικότερη, ευρύτερη, αναλογική και δίκαιη άρδευση των ιδιοκτησιών και η εκπλήρωση των σκοπών του νόμου που επιβάλλει (..την καταβολήν πάσης ενεργείας προς εξασφάλισιν της προόδου και εξυψώσεως του βιοτικού επιπέδου των αποκατασταθησομένων...).

10. Να εξουσιοδοτηθεί η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας για την υπογραφή συμβάσεων με την ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων και την προμήθεια νερού στα πλαίσια και των υφιστάμενων συμφωνιών με τον καταργηθέντα Οργανισμό Κωπαίδας.

11. Τέλος παραμένει ως πάγια θέση μας η διεκδίκηση της ακίνητης περιουσίας του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας, η μη παραχώρησή της στο ΤΑΙΠΕΔ, η νομοθέτηση της δυνατότητας σύστασης Νομικού Προσώπου με την συμμετοχή της Περιφέρειας, των όμορων Δήμων αλλά και των αγροτών, η καταβολή προσπάθειας να ρυθμιστούν τα χρέη των αγροτών και η μη εξάρτηση του ποτίσματος από τα παλαιά χρέη.

Ο Περιφερειάρχης

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Πηγή Tromaktiko