Τσίχλα

Το καθεστώς προστασίος του λύκου, καθορίζεται στη χώρα μας, από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των ϕυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η οδηγία προβλέπει καθεστώς αυστηρής προστασίας για τους λύκους που βρίσκονται νοτίως του 39ου Παραλλήλου. Αλλά αυτοί που βρίσκονται βόρεια του Παραλλήλου, κατατάσσονται στον Παράρτημα V της οδηγίας. Σ' αυτό αναγράφονται "ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ".

Συμμαχία

Τελικά εφ' όσον άνθρωποι της υπαίθρου, κτηνοτρόφοι και κυνηγοί, αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα, από την παρουσία του λύκου, πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτεί μια συμμαχία μεταξύ μας η οποία θα απαιτήσει την κατά γράμμα εφαρμογή της οδηγίας και τη σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου για τον πληθυσμό του λύκου από τους επιστήμονες των ΚΟ;
Με ποια λογική οι ζωοφιλικές και οι ΜΚΟ έχουν αποστάσει μεγαλύτερο ρόλο στη ρύθμιση της ζωής της υπαίθρου, από τους ίδιους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται καθημερινά σ' αυτήν, ή ζουν απ' αυτή; Δεν πρέπει κάποτε να λήξει αυτή η παρωδία;

της υπαίθρου

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως αν η Πολιτεία ανελάμβανε τις ευθύνες της και φρόντιζε για τη ρύθμιση του πληθυσμού των λύκων στη βόρεια του 39ου Παραλλήλου Ελλάδα, ο συνάδελφος απ' τον Έβρο δεν θα είχε υποστεί τον αφανισμό των σκυλιών του απ' τους λύκους. Ούτε ο άλλος συνάδελφος απ' το Γομάτι της Χαλκιδικής. Αλλά και πολύ άλλοι δεν θα είχαμε θρηνήσει κυνηγόσκυλα, όπως το δικό μου σέττερ που το βρήκαμε φαγωμένο από λύκους στους Μεταξάδες του Έβρου πριν δυο χρόνια. Για να μην αναφέρουμε το γεγονός πως οι απώλειες των κυνηγών είναι, μάλλον, πολύ λιγότερες από αυτές των κτηνοτρόφων.

Απόλυτη προστασία

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των ϕυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Προστασία των ειδών
Άρθρο 12

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών που αναφέρονται στο σημείο α) του παραρτήματος IV, στην περιοχή φυσικής κατανομής τους, που να απαγορεύει:
  1. κάθε μορφή σύλληψης ή θανάτωσης, εκ προθέσεως, δειγμάτων αυτών των ειδών λαμβανομένων στη φύση·
  2. να παρενοχλούνται εκ προθέσεως τα εν λόγω είδη, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση·
  3. την εκ προθέσεως καταστροφή ή τη συλλογή των αυγών στο φυσικό περιβάλλον·
  4. τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης.
 2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατοχή, τη μεταφορά, την πώληση, ή την ανταλλαγή και την προσφορά προς πώληση ή ανταλλαγή των δειγμάτων των ειδών που έχουν συλληφθεί στο φυσικό περιβάλλον, εκτός εκείνων που συλλέγησαν νομίμως πριν από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
 3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της ζωής των ζώων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
 4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των τυχαίων συλλήψεων ή θανατώσεων των ειδών της πανίδας που απαριθμούνται στο σημείο α) του παραρτήματος IV. Βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τις απαιτούμενες περαιτέρω έρευνες ή μέτρα διατήρησης ώστε να διασφαλισθεί ότι οι τυχαίες συλλήψεις ή θανατώσεις δεν θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω είδη.

Διαβάζοντας τον ορισμό της απόλυτης προστασίας στην οδηγία, παρατηρούμε πως είναι κυριολεκτικά ΑΠΟΛΥΤΗ!

H προστασία του είδους υπερισχύει της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας... Γεγονός που εξηγεί την απόγνωση των πολιτών που μοιράζονται τον ίδιο χώρο με προστατευόμενα σαρκοβόρα και που θα πρέπει να προβληματίσει έντονα τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον ελαφρά τη καρδία, χαρακτηρισμό κάποιου είδους ως προστατευόμενο.