Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου, του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους

ΦΕΚ B 1670 - 10.08.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 127569/2534
(2)
Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου, του
δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 255, 258, 259 και 261), του Ν.δ. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/
16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007)
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/τ.Α΄) και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄) και το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α΄/
24-12-2003).
4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α΄/13-3-1983).
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α΄/29-11-1974).
6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α΄/26-5-1999).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
9. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
11. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦEK 87 A΄/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
12. Το Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (Β΄ 2234).
14. To Π.δ. 189/2009 (Α΄/221) ¨Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 24/2010 (Α΄/56).
15. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
16. Την υπ’ αριθ. Υ6/27-1-2015 (204 Β΄) απόφαση Πρωθυπουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων.
17. To Π.δ. 25/2015 (Α΄/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Tην υπ’ αριθ. Υ 112/3-3-2015 (Β΄/311) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη.
19. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄/157) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
20. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 12365/29-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 159/
τ.Δ΄/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου - Στροφυλιάς».
21. Τις υπ’ αριθ. 133261/1997/10-7-2013 (ΦΕΚ 1798/Β/2013) και 113307/2148/18-8-2014 (ΦΕΚ 2330/Β/2014) αποφάσεις Αναπληρωτή Υπ.ΥΠΕΚΑ «ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου του Δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής».
22. Την υπ’ αριθ. 675/9-7-2015 πρόταση του Φορέα Διαχείρισης του Υγροτόπου Κοτυχίου - Στροφυλιάς για ρύθμιση της θήρας εντός του Εθνικού Πάρκου.
23. Το υπ’ αριθ. 89351/2466/22-7-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Αμαλιάδας για παράταση, κατά ένα έτος, της απαγόρευσης της θήρας στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 12365/29-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 159/Δ΄/29-4-2009), αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε για ένα (1) έτος, το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 12365/29-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 159/δ/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου - Στροφυλιάς».
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ