Το επικίνδυνο μονοπάτι προς τα κυνηγετικά αξιώματα

Κατά καιρούς η ΚΣΕ δέχεται εξαιρετικά δριμεία κριτική για τη (μη) δράση της. Η αλήθεια είναι πως η ΚΣΕ δεν τά 'χει καταφέρει και τόσο άσχημα. Έχει καταφέρει να καθιερώσει τη Θηροφυλακή σαν τον, ουσιαστικά, αποκλειστικό Φορέα εφαρμογής της Νομοθεσίας προστασίας του Περιβάλλοντος. Εκπονεί δε και τα προγράμματα ΑΡΤΕΜΙΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ, βάσει των οποίων συλλέγονται στατιστικά για την αιτιολόγηση της ετήσιας Ρυθμιστικής κυνηγίου.

Κυνηγετικαί οργανώσεις

Σκοπός τούτων είναι, αφ' ενός μεν η οργάνωσις των κυνηγών και η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών διά την αναγκαίαν πειθαρχίαν προς εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος, αφ' ετέρου δε η συμβολή τούτων εις την προσπάθειαν της Πολιτείας διά την διατήρησιν, ανάπτυξιν και προστασίαν του Θηραματικού πλούτου της Χώρας. Αι κυνηγετικαί οργανώσεις οφείλουν να βοηθούν τας δασικάς αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την θήραν και το θήραμα και να παρέχουν εις αυτάς πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν και συνδρομήν.

Τελικά τι δεν κάνει καλά και συγκεντρώνει την μήνιν των κυνηγών;

Αυτό που δεν κάνει η ΚΣΕ, είναι να εμπλέξει και να συσπειρώσει τη μάζα των κυνηγών. Οι κυνηγοί δεν θέλουμε ΕΝΑ Παπαδόδημα. Θέλουμε 300.000 Παπαδόδημες, (ή 180.000 αν μιλάμε για τις υφιστάμενες άδειες).

Όταν φοράμε τα κυνηγετικά είμαστε όλοι το ίδιο. ΚΥΝΗΓΟΙ. Δεν είμαστε ούτε η γιατρός, ούτε ο υδραυλικός, ούτε ο παππάς, ούτε ο στρατιωτικός. Και η υποχρέωση που προκύπτει απ' το καταστατικό της ΚΣΕ και το Δασικό Κώδικα είναι ξεκάθαρη.

Είναι δική της υποχρέωση, και των υφιστάμενών της Κ.Ο., να προάγεται "η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών (των κυνηγών)". Όπως φορώντας τα κυνηγετικά είμαστε όλοι ίδιοι στην εμφάνιση, το ίδιο πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ ίδιοι και όσον αφορά την κυνηγετική μας παιδεία. Ούτως ή άλλως η κυνηγετική παιδεία, δεν έχει προαπαιτούμενο τη γενική μόρφωση. Και νομίζω πως δεν υπάρχει ούτε ένας κυνηγός που να μην έχει πάρει μαθήματα κυνηγετικής παιδείας, από "αμόρφωτους" ανθρώπους της υπαίθρου.

Είναι δική της ευθύνη, της ΚΣΕ, να εμπεδώσει ο κάθε κυνηγός, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία, πόσο πολύτιμη είναι η συμβολή του για την άγρια ζωή.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015, σε αίθουσα που θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κ.Σ.Ε. εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, ώρα 16:00.