Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2013-2014

ΦΕΚ Β 2502 - 04.10.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15311
(2)
Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις δ/ξεις των άρθρων 253, 254 και 255 Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 Ν. 177/1975 «Περί αντικατάστασης και συμπλήρωσης δ/ξεων του Ν.Δ. 86/1969».
2) Την 115212/5375/13-12-75 απόφ. Υπ. Γεωργίας «Περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Σερρών» όπως τροποποιήθηκε ως προς τα όρια με την 5808/25-6-08 απόφ. Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας.
3) Τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 453/1977 «Περί ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές».
4) Την 149572/1831/16-4-84 δ/γή Υπ. Γεωργίας σχετική με οδηγίες για την ειδική άδεια θήρας στις Ε.Κ.Π.
5) Τις δ/ξεις του Ν. 3170/2003 «Περί ζώων συντροφιάς, αδέσποτων ζώων και άλλες δ/ξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν. 4039/2012 «Περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων κ.λπ.».
6) Την 101729/2252/10-5-04 απόφ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί προγράμματος θήρας στις Ε.Κ.Π. κυνηγετικής περιόδου 2004-2005».
7) Την 105056/2854/10-6-04 απόφ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί καθορισμού χώρων εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στις Ε.Κ.Π.».
8) Την 217043/2236/11-7-11 δ/γή Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετική με τη διάθεση θηραμάτων για την κάλυψη αναγκών των Ε.Κ.Π..
9) Την οικ.53844/10-7-13 (ΦΕΚ 2017/Β/16-8-13) απόφ. Γεν. Γραμμ. Αποκεντρ. Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης «Περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων... και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
10) Την 15228/28-8-13 αναφορά του Δασαρχείου Σερρών με την οποία υποβάλλει για έγκριση το πρόγραμμα της Ε.Κ.Π. Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.
11) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα θήρας, εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π.) Σερρών για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014 ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Σερρών απαιτούνται:
α) Η κοινή άδεια θήρας που ισχύει για την Περιφ. Ενότητα Σερρών (Τοπική - Περιφερειακή - Γενική).
β) Η απόκτηση Ειδικής Άδειας Θήρας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Σερρών.
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Σερρών (Τέρμα Ομόνοιας - τηλ. 2321039125), τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημέρα που θέλει να κυνηγήσει, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1.1. Αίτηση με το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητας, αριθμό άδειας θήρας και το είδος αυτής, τη Δασική Αρχή που την έχει εκδώσει, αριθμό τηλεφώνου, τις συγκεκριμένες μέρες που θέλει να κυνηγήσει και οι οποίες θα πρέπει να είναι από μία έως δύο, την περιοχή που θέλει να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται. Αυτό δεν ισχύει για τους κυνηγούς που ενδιαφέρονται να κυνηγήσουν φασιανό και πέρδικα τσούκαρ. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να κυνηγήσουν ζαρκάδι μπορούν να δηλώνουν μέχρι δύο μέρες σε διαφορετικό τομέα.
1.2. Άδεια θήρας κυνηγετικής περιόδου 2013-2014 ή φωτοαντίγραφο αυτής ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης της και η Αρχή που την έχει εκδώσει.
1.3. Το ανάλογο τίμημα για την έκδοση της Ειδικής Άδειας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, σύμφωνα με την 101729/2252/10-5-2004 δ/γή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 2
Για την έκδοση της Ειδικής Άδειας θα πρέπει ο κυνηγός να προσέλθει στο Γραφείο θήρας της Ε.Κ.Π. του Δασαρχείου Σερρών ή να δηλώσει τηλεφωνικά το αίτημα του οπότε με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα της υπαλλήλου Ειρήνης Αμπατζίδου θα αποσταλεί το ανάλογο τίμημα για την έκδοση της άδειας, καθώς και το φωτ/φο της κοινής άδειας κυνηγιού ή υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Το τίμημα της Ειδικής Άδειας καθορίζεται ως εξής:
2.1 Για τους κυνηγούς μόνιμους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται μέσα στην Ε.Κ.Π. 1,70 € για κάθε είσοδο.
2.2 Για τους κυνηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2,54 € για κάθε είσοδο.
2.3 Για τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους Κρατών - Μελών της Ε.Ε., υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους 3,82 € για κάθε είσοδο.
2.4 Για τους υπηκόους ξένων κρατών μη μελών Ε.Ε. που έρχονται στην Χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:
α. Γενική άδεια που εκδίδεται από την Υπηρεσία μας με καταβολή τελών που καθορίζονται με απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
β. Ειδική Άδεια και 23,73 € για κάθε είσοδο.
2.5 Οι κυνηγοί που προέρχονται από χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τόσο ως προς το τίμημα εισόδου, όσο και στην αξία των θηραμάτων που θα θηρεύσουν.
2.6 Η Ειδική Άδεια ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο της Ε.Κ.Π. και σ" αυτήν θα αναγράφεται η λέξη άσπρο για τους κυνηγούς της παρ. 2.1, πράσινο για τους κυνηγούς της παρ. 2.2, κίτρινο για τους κυνηγούς της παρ. 2.3 και ροζ για τους κυνηγούς της παρ. 2.4.
2.7 Οι κυνηγοί μπορούν κατά την έκδοση της Ειδικής Άδειας να δηλώσουν μέχρι δύο μέρες εισόδου και περιοχή κυνηγίου όπως στην παρ. 1.1 του προηγούμενου άρθρου, καταβάλλοντος το ανάλογο τίμημα.
Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι δύο είσοδοι δεν έχουν δικαίωμα για έκδοση νέων εισόδων.
2.8 Η ειδική άδεια επιβαρύνεται με 23% Φ.Π.Α.
2.9 Με την εξάντληση των εισόδων ο κυνηγός εάν επιθυμεί να κυνηγήσει εκ νέου θα πρέπει να προσκομίσει την Ειδική Άδεια και να καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα για τις επόμενες μέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει.
2.10 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου αυτού παίρνει σειρά προτεραιότητας και αποκτά το δικαίωμα στην Ε.Κ.Π. Σερρών.
2.11 Για την έκδοση της Ειδικής Άδειας της παρ. 2.1 απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για τη μόνιμη κατοικία.
2.12 Οι κυνηγοί της παρ. 2.1 μπορούν να εφοδιαστούν, όσοι επιθυμούν με μία (1) μόνο Ειδική Άδεια καταβάλλοντας 17,60 € η οποία θα ισχύει για όλη την Κυνηγετική περίοδο της Ε.Κ.Π. Σερρών εντός της περιφέρειάς της.
Ακόμη οι κυνηγοί της παρ. 2.1 θα πρέπει να δηλώνουν στο Δασαρχείο τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα (δηλ. κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) ότι επιθυμούν να κυνηγήσουν στην περιοχή τους καθώς και τα θηράματα που θα κυνηγήσουν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, σε αντίθετη περίπτωση θα ισχύει ό,τι και για τους υπόλοιπους κυνηγούς.
Άρθρο 3
3.1 Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία του άρθρου 2 του προγράμματος αυτού δεν έχει δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.
3.2 Στην περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιαστεί την ημέρα που ορίσθηκε να κυνηγήσει, δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει το δελτίο εισόδου της συγκεκριμένης μέρας για άλλη είσοδο. Μπορεί να ανανεωθεί το δελτίο εισόδου εάν δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή λόγω καιρικών συνθηκών και μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου γραφείου της Ε.Κ.Π., εφόσον την επόμενη υπάρχουν κενές θέσεις.
Ανανέωση του δελτίου εισόδου από τον αρμόδιο Δασοφύλακα δεν επιτρέπεται.
3.3 Αν για οποιαδήποτε αιτία, έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου της Ε.Κ.Π., απαγορευτεί το κυνήγι, η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη, παρά μόνο στους κυνηγούς που δεν κυνήγησαν καμία φορά.
Άρθρο 4
4.1 Η Ε.Κ.Π. Σερρών χωρίζεται σε 25 τομείς κυνηγίου.
4.2 Σε κάθε τομέα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 10 κυνηγών με δυνατότητα του υπευθύνου της Ε.Κ.Π να αυξομειώσει τον αριθμό κατά 50%. Την περίοδο που κυνηγιέται η πέρδικα γκρέκα σε κάθε τομέα θα επιτρέπεται η είσοδος 6 ατόμων για πέρδικα γκρέκα.
4.3 Στο κυνήγι αγριόχοιρου και ζαρκαδιού οι ομάδες θα αποτελούνται από 7 μέχρι 10 άτομα για τον αγριόχοιρο και από 6 μέχρι 10 άτομα για το ζαρκάδι.
4.4 Για την ομαλή διεξαγωγή του κυνηγίου και για τον καλύτερο έλεγχο από το Δασοφύλακα, ο υπεύθυνος της Ε.Κ.Π. μπορεί να συγκροτήσει σε ομάδα μέχρι 4 άτομα μεμονωμένους κυνηγούς διαφόρων θηραμάτων, πλην του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού, όπου οι ομάδες θα είναι όπως αναφέρεται στην παρ. 4.3.
4.5 Ο αριθμός των κυνηγών στον τομέα 16 Ξηροτόπου που εμπλουτίζεται με πτερωτά θηράματα θα ανέρχεται στους 50 με δυνατότητα του υπεύθυνου της Ε.Κ.Π. να αυξομειώσει τον αριθμό μέχρι 50%.
4.6 Ο θεσμός του κυνηγίου πτερωτών θηραμάτων που καθιερώθηκε κατά την κυνηγετική περίοδο 1995-1996 θα ισχύει και πάλι, θα γίνεται δε σε τομείς που θα επιλέγονται κατά κύριο λόγο από τον υπεύθυνο του Γραφείου Θήρας και τους ενδιαφερομένους, χωρίς όμως να εμποδίζεται το κυνήγι άλλων κυνηγιών.
4.7 Οι κυνηγοί που επιθυμούν να κυνηγήσουν πτερωτά θηράματα με το θεσμό θα συγκροτούνται σε ομάδες 5-15 ατόμων.
4.8 Το κυνήγι των πτερωτών θα γίνεται οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας από μία μέχρι πέντε ομάδες κυνηγών.
4.9 Ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων θα απελευθερώνεται παρουσία των κυνηγών, θα είναι αυτός που επιθυμούν και θα έχουν προπληρώσει, δεν θα είναι απεριόριστος και θα αντιστοιχούν σε κάθε κυνηγό από 3 έως 7 θηράματα.
4.10 Το κυνήγι πτερωτών θα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και θα γίνεται μία ώρα μετά την απελευθέρωση των θηραμάτων και θα τελειώνει στις 14:00.
4.11 Οι κυνηγοί που θα επιλέξουν τον τρόπο αυτό του κυνηγίου θα έχουν δικαίωμα να φονεύουν μόνο τα πτερωτά θηράματα που έχουν προπληρώσει και κανένα άλλο είδος θηράματος. Οι τιμές των θηραμάτων της ομάδας των κυνηγών καθορίζονται από το είδος της ειδικής άδειας (άρθρο 2) που έχει ο κάθε κυνηγός (σε αναλογία).
4.12 Ο αριθμός και το είδος των πτερωτών θηραμάτων που θα κυνηγηθεί θα δηλώνεται στο Γραφείο Θήρας την προηγούμενη ημέρα του κυνηγίου. Η πληρωμή τους θα γίνεται πριν από την απελευθέρωση τους στον υπεύθυνο Δασοφύλακα ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδίδεται αμέσως απόδειξη είσπραξης και θα εισπράττεται το ανάλογο ποσό. Στο τέλος του κυνηγίου τα φονευθέντα θηράματα θα σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα της Ε.Κ.Π. και θα συνοδεύονται αττό απόδειξη είσπραξης του Δασοφύλακα ή του εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. ότι αυτά έχουν πληρωθεί. Η απόδειξη είσπραξης θα αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό προέλευσης και κατοχής για την μεταφορά των θηραμάτων που αναγράφονται εκτός της Ε.Κ.Π. Σερρών.
4.13 Η διάρκεια του νέου τρόπου κυνηγίου πτερωτών θηραμάτων θα εξαρτηθεί από την ετήσια παραγωγή του Εκτροφείου Χρυσοπηγής και το πλεόνασμα σε πτερωτά θηράματα.
Άρθρο 5
5.1 Ο κυνηγός που παίρνει από το Δασαρχείο Σερρών την Ειδική Άδεια Θήρας με τα αντίστοιχα δελτία εισόδου, ενημερώνεται από τον υπεύθυνο της Ε.Κ.Π. για τον τόπο συγκέντρωσης, τον τομέα που θα κυνηγήσει, τον αρμόδιο Δασοφύλακα, την ημερομηνία, την ώρα, την είσοδο και την έξοδο από τον τομέα.
5.2 Ο κυνηγός παρουσιάζεται την μέρα του κυνηγίου, που αναγράφεται στο δελτίο εισόδου, στον Δασοφύλακα ο οποίος και θα τον οδηγήσει στον τομέα του και θα καθορίσει την περιοχή όπου μπορεί να κυνηγήσει.
Οι κυνηγοί μέχρι το χρόνο έναρξης του κυνηγίου πρέπει να έχουν τα όπλα τους λυμένα και μέσα στη θήκη.
Απαγορεύεται η αλλαγή της περιοχής μέσα στον τομέα από τους κυνηγούς χωρίς την έγκριση του Δασοφύλακα. Επίσης απαγορεύεται η μετακίνησή τους με αυτοκίνητο στον τομέα κατά τη διάρκεια του κυνηγίου από το χώρο που έχουν σταθμεύσει (χώρος εκκίνησης) σύμφωνα με την υπόδειξη του Δασοφύλακα.
5.3 Ο κυνηγός παραδίδει την άδεια θήρας, την ειδική άδεια και το δελτίο εισόδου στον Δασοφύλακα πριν αρχίσει το κυνήγι. Μετά τον σχετικό έλεγχο το δελτίο εισόδου ακυρώνεται από τον Δασοφύλακα και επιστρέφεται στον κυνηγό, η κοινή άδεια θήρας κρατείται και παραδίδεται στον κυνηγό μετά την λήξη του κυνηγίου, ενώ η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κυνηγό αμέσως μετά τον έλεγχο.
5.4 Το κυνήγι αρχίζει με την ανατολή του ήλιου και τελειώνει στις 14:00. Τις απογευματινές ώρες δεν ασκείται κυνήγι στην Ε.Κ.Π.
5.5 Σε περίπτωση απώλειας των σκύλων και αδυναμίας συγκέντρωσης τους μέχρι τις 14:00 στο χώρο που καθορίσθηκε από τον Δασοφύλακα, οι κυνηγοί μπορούν να παραμείνουν και μετά τις 14:00 αφού πρώτα ενημερώσουν τον Δασοφύλακα προς αναζήτηση των σκύλων, χωρίς να φέρουν μαζί τους κυνηγετικά όπλα.
Άρθρο 6
6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα μέχρι τρία φυσίγγια.
Απαγορεύεται ο κυνηγός να μεταφέρει μέσα στην Ε.Κ.Π. ή και να χρησιμοποιεί για την άσκηση της θήρας διόπτρες (κιάλια) και ασυρμάτους.
6.2 Ο κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι δύο (2) υγιείς σκύλους όπως προβλέπεται από τις δ/ξεις του Ν. 3170/2003 «Περί ζώων συντροφιάς, αδέσποτων ζώων και άλλες δ/ξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν. 4039/2012 «Περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων κ.λπ.».
Στους κυνηγούς που έχουν σκύλους χωρίς βιβλιάριο κ.λπ. απαγορεύεται το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Ο συνολικός αριθμός των σκύλων κατά ομάδα κυνηγών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5).
Άρθρο 7
7.1 Ο κυνηγός ή ομάδα κυνηγών που θα κυνηγήσει στην Ε.Κ.Π. πρέπει απαραίτητα να ακολουθείται από τον αρμόδιο Δασοφύλακα ή άλλο εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. στις εντολές και υποδείξεις του οποίου οφείλουν να υπακούουν.
7.2 Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών.
7.3 Σε περίπτωση που ο κυνηγός σκοτώσει θήραμα του οποίου η θήρα απαγορεύεται κατά το χρόνο εκείνο ή σκοτώσει θήραμα που ο αριθμός τους συμπληρώθηκε για την παρούσα κυνηγετική περίοδο, ο κυνηγός διώκεται ποινικά με τις ισχύουσες περί θήρας δ/ξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Επίσης κατάσχονται τα θηράματα, η άδεια θήρας και τα μέσα άσκησης του κυνηγίου.
7.4 Κάθε κυνηγός για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανής δίωξης, υποχρεούται να γνωρίζει μέσω του αρμόδιου Δασοφύλακα ή άλλων εντεταλμένων οργάνων της Ε.Κ.Π. ποια θηράματα απαγορεύεται κατά το χρόνο εκείνο να κυνηγήσει ή ποιων θηραμάτων ο αριθμός συμπληρώθηκε για την παρούσα κυνηγετική περίοδο.
Άρθρο 8
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου ο κυνηγός προσέρχεται στον καθορισμένο χώρο συγκέντρωσης και δηλώνει τα φονευθέντα θηράματα.
Ο Δασοφύλακας ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. εκδίδει αμέσως απόδειξη είσπραξης και εισπράττει το ανάλογο χρηματικό ποσό.
Το αντίγραφο της απόδειξης που δίδεται στον κυνηγό αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό προέλευσης και κατοχής για την περαιτέρω μεταφορά των θηραμάτων που αναγράφονται.
Τα θηράματα σφραγίζονται από τον Δασοφύλακα με ειδική σφραγίδα της Ε.Κ.Π.
8.2 Η ομάδα των κυνηγών, εφόσον τα μέλη της κατέχουν την ίδια άδεια θήρας, έχει το δικαίωμα να κατανέμει τα θηράματα μεταξύ των μελών της μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο θηραμάτων που σκότωσε.
8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετική άδεια θήρας, οι τιμές των θηραμάτων που σκοτώθηκαν, καθορίζονται από τις μεγαλύτερες που ισχύουν για κάθε είδος θηράματος.
Άρθρο 9
9.1 Κατά την κυνηγετική περίοδο 2013- 2014 επιτρέπεται το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων κατά είδος, αριθμό και τιμή μονάδας για κάθε κυνηγό ως εξής:
α.α. Είδος
θηράματος Επιτρεπόμενος αριθμός
θηραμάτων για κάθε
είσοδο στη Ε.Κ.Π.
(για κάθε κυνηγό) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €
Ντόπιοι
Κυνηγοί Κυνηγοί
Π.Ε.
Σερρών Υπόλοιποι Έλληνες,
αλλοδαποί πέραν
15ετίας και
προερχόμενοι από
χώρες της Ε.Ε. Αλλοδαποί
Κυνηγό
ί
1 Φασιανός Απεριόριστος 4,63 5,88 7,92 16,30
2 Πέρδικα
Τσούκαρ Απεριόριστος 3,52 4,40 6,16 12,36
3 Ορτύκι 12 1,76 2,08 2,36 3,52
4 Περιστεροειδή 12 2,04 2,64 2,92 4,17
5 Μπεκάτσα 10 2,04 2,92 3,52 8,98
6 Μπεκατσίνι 10 2,04 2,36 2,64 3,52
7 Λαγός 2 17,61 20,56 26,44 46,99
8 Αγριόχοιρος 2 102,78 132,08 176,11 293,47
9 Ζαρκάδι 2 102,78 132,08 176,11 352,18
10 Υδρόβια 12 2,04 2,64 3,52 7,09
11 Πέρδικα
Γκρέκα 2 4,95 5,88 7,32 14,12

Στις πιο πάνω τιμές των θηραμάτων καταβάλλεται Φ.Π.Α. 13%.
9.2 Ο αριθμός των θηραμάτων που μπορεί να κυνηγηθεί σε όλη την περίοδο καθορίζεται ως εξής:
1. α) Αγριόχοιροι 50, β) Λαγοί 200, γ) Ζαρκάδια 40, δ) πέρδικες γκρέκα 100.
2. Σε κάθε τομέα επιτρέπεται να κυνηγηθούν μέχρι 50 λαγοί, μέχρι 10 ζαρκάδια, μέχρι 10 αγριόχοιροι και μέχρι 30 πέρδικες γκρέκα.
Για τα υπόλοιπα θηράματα και ειδικά για τις πέρδικες τσούκαρ και φασιανούς, που εκτρέφονται και εμπλουτίζονται οι τομείς, ο αριθμός τους είναι απεριόριστος.
9.3 Το κυνήγι του ζαρκαδιού επιτρέπεται τον μήνα Νοέμβριο και μόνο Παρασκευή, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα:
Παρασκευή 1-11-2013
Παρασκευή 8-11-2013
Παρασκευή 15-11-2013
Παρασκευή 22-11-2013
Παρασκευή 29-11-2013

9.4 Η ομάδα των κυνηγών θα αποτελείται τουλάχιστον από έξι (6) κυνηγούς και δικαιούται να σκοτώσει μέχρι δύο (2) ζαρκάδια.
9.5 Σε περίπτωση που η ομάδα κυνηγών σκοτώσει την ίδια ημέρα και τρίτο ζαρκάδι θα καταβάλλεται διπλάσιο τίμημα, αν τέταρτο τριπλάσιο και ούτω καθεξής.
9.6 Αν η ομάδα αρνηθεί την καταβολή του πρόσθετου τιμήματος το θήραμα κατάσχεται, δημοπρατείται και οι κυνηγοί διώκονται ποινικά σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
9.7 Το κυνήγι των αγριόχοιρων και ζαρκαδιών θα γίνεται απαραίτητα μόνο με μονόβολο (όχι σφαιρίδια).
9.8 Το κυνήγι κάθε θηράματος διακόπτεται από τη στιγμή που θα φονευθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός.
9.9 Ο πιο πάνω συνολικός αριθμός θηραμάτων μπορεί να αυξομειωθεί μέχρι 30% ύστερα από πρόταση του επόπτη της Ε.Κ.Π. και έγκριση του Δασάρχη.
Άρθρο 10
10.1 Η κυνηγετική περίοδος 2013-2014 της Ε.Κ.Π. αρχίζει στις 5 Οκτωβρίου 2013 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014.
Αναλυτικά ο χρόνος κάθε θηράματος έχει ως εξής:
ΘΗΡΑΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Φασιανός 5 Οκτωβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014
Πέρδικα
Τσούκαρ 5 Οκτωβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014
Πέρδικα
Γκρέκα 5 Οκτωβρίου 2013 15 Δεκεμβρίου 2013
Ορτύκι 5 Οκτωβρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013
Περιστεροειδή 5 Οκτωβρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013
Μπεκάτσα 5 Οκτωβρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013
Μπεκατσίνι 5 Οκτωβρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013
Λαγός 5 Οκτωβρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013
Αγριόχοιρος 5 Οκτωβρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013
Υδρόβια 5 Οκτωβρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013
Ζαρκάδι Κάθε Παρασκευή του Νοεμβρίου 2013

10.2 Το κυνήγι επιτρέπεται στους τομείς 2, 5, 8, 9,12, 16, 17, 24 και 25 όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Για τον φασιανό και την πέρδικα τσούκαρ το κυνήγι επιτρέπεται στον τομέα 16.
10.3 Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή για τα θηράματα του πιο πάνω πίνακα, εκτός του ζαρκαδιού που επιτρέπεται μόνο Παρασκευή τον μήνα Νοέμβριο και του θεσμού (φασιανός και πέρδικα τσούκαρ) κάθε μέρα.
Η Ε.Κ.Π. δεν λειτουργεί τα Χριστούγεννα (25-12-2013) και την Πρωτοχρονιά (1-1-2014).
10.4 Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην Ε.Κ.Π. όταν το έδαφος καλύπτεται με χιόνι.
10.5 Το κυνήγι θηραμάτων που δεν αναγράφονται πιο πάνω απαγορεύεται.
10.6 Η ομάδα κυνηγών αγριόχοιρου και ζαρκαδιού θα καταχωρείται (ονοματεπώνυμο κυνηγών) σε φύλλο χάρτη της Υπηρεσίας από τον ομαδάρχη και αφού θεωρηθεί από τον υπεύθυνο της Ε.Κ.Π. του Γραφείου Θήρας θα παραδίδεται στον Δασοφύλακα μαζί με τις άδειες και τα δελτία εισόδου το πρωί της ημέρας του κυνηγίου. Η αναγραφή άλλων κυνηγών στην κατάσταση μετά την θεώρηση απαγορεύεται.
10.7 Κάθε ομάδα κυνηγών αγριόχοιρων μπορεί να σκοτώσει μέχρι δύο (2) αγριόχοιρους. Σε περίπτωση που από την ίδια ομάδα κυνηγών αγριόχοιρου σκοτωθεί την ίδια μέρα και τρίτος αγριόχοιρος θα καταβάλλεται διπλάσιο τίμημα, εάν τέταρτος τριπλάσιο και ούτω καθεξής.
10.8 Κάθε κυνηγός λαγού μπορεί να σκοτώσει μέχρι δύο (2) λαγούς σε κάθε είσοδο. Εάν σκοτώσει τρίτο την ίδια ημέρα, θα καταβάλλει το διπλάσιο της αξίας του, εάν τέταρτο το τριπλάσιο και ούτω καθεξής.
10.9 Κάθε κυνηγός πέρδικας γκρέκα μπορεί να σκοτώσει μέχρι δύο (2) πέρδικες γκρέκα σε κάθε είσοδο. Μεγαλύτερος αριθμός απαγορεύεται και ο κυνηγός διώκεται ποινικά σύμφωνα με τις περί θήρας διατάξεις.
Άρθρο 11
11.1 Οι ειδικές άδειες θα εκδίδονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο της Ε.Κ.Π. του Γραφείου Θήρας.
Άρθρο 12
12.1 Οι επισκέπτες της Ε.Κ.Π. δεν καταβάλλουν τέλη εισόδου. Οι μη κυνηγοί θα ενημερώνουν τον Δασοφύλακα, ενώ οι κυνηγοί το Γραφείο Θήρας για την επίσκεψη τους στον ανάλογο τομέα. Οι επισκέπτες οφείλουν να προστατεύουν τα θηράματα και να μη διαταράσσουν την ησυχία τους, να μη φέρουν όπλο και να φροντίζουν την προσωπική τους ασφάλεια από τυχόν ατυχήματα.
12.2 Όσοι κυνηγοί έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις θήρας και δεν δικαιούνται άδεια θήρας δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδα κυνηγών ούτε ως βοηθοί έστω και χωρίς όπλο.
Άρθρο 13
13.1 Στη διάρκεια του κυνηγίου και εφόσον υπάρχει ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. είναι δυνατή η μετακίνηση Δασοφυλάκων από περιοχή σε περιοχή, καθώς και η πρόσληψη εργατών ή κυνηγών-βοηθών Δασοφυλάκων.
Άρθρο 14
14.1 Για την προστασία του θηράματος, την αύξηση του και εμπλουτισμό της Κυνηγετικής Περιοχής απαγορεύεται το κυνήγι στους τομείς 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 οι οποίοι θα λειτουργούν ως καταφύγια θηραμάτων και τα όρια τους θα υποδεικνύονται επιτόπου από τους Δασοφύλακες της περιοχής. Ειδικά στον τομέα 13 απαγορεύεται το κυνήγι ώστε με τον όμορο τομέα 14 να εμπλουτισθεί. Μελλοντικά θα επιτραπεί το κυνήγι σ" αυτούς, αρχής γενομένης από την κυνηγετική περίοδο 2014-2015.
14.2 Με απόφαση μας και ύστερα από πρόταση του Δασάρχη είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 15
15.1 Οι κυνηγοί με την είσοδό τους στην Ε.Κ.Π. και για όσο χρόνο ασκούν μέσα σ’ αυτήν το κυνήγι, είναι υποχρεωμένοι, για την ασφάλειά τους και για την αποφυγή ατυχημάτων να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα χρώματος πορτοκαλί φωσφορίζοντος, ορατό από κάθε οπτική πλευρά. Κυνηγοί που δεν φέρουν φωσφορίζοντα γιλέκα θα απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του δικαιώματος κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΣΚΥΛΩΝ
Εγκρίνουμε την εκγύμναση των σκύλων δεικτών στους χώρους εκγύμνασης της Ε.Κ.Π. Σερρών από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014 ως εξής:
Άρθρο 16
Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης σκύλων στην Ε.Κ.Π. Σερρών απαιτείται η απόκτηση Ειδικής Άδειας Εκγύμνασης στην Ε.Κ.Π. Σερρών.
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός ή κυναγωγός την ειδική άδεια εκγύμνασης, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Σερρών (Τέρμα Ομόνοιας - τηλ. 2321039125), τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημέρα που θέλει να εκγυμνάσει τους σκύλους του, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητας, είδος θηράματος που θα εκγυμνάσει τους σκύλους του, αριθμό τηλεφώνου, τις συγκεκριμένες μέρες που επιθυμεί να τους εκγυμνάσει, οι οποίες θα πρέπει να είναι από μία έως δύο καθώς και την περιοχή που επιθυμεί.
2. Το ανάλογο τίμημα για την έκδοση της Ειδικής άδειας όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του παρόντος προγράμματος, σύμφωνα με την 105056/2854/10-6-2004 απόφ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 17
Για την έκδοση της Ειδικής Άδειας Εκγύμνασης θα πρέπει ο κυνηγός ή κυναγωγός να προσέλθει στο Γραφείο Θήρας της Ε.Κ.Π. του Δασαρχείου Σερρών ή να δηλώσει τηλεφωνικά το αίτημά του οπότε με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα της υπαλλήλου Ειρήνης Αμπατζίδου θα αποσταλεί το ανάλογο τίμημα για την έκδοση της άδειας.
1. Το τίμημα της Ειδικής Άδειας Εκγύμνασης καθορίζεται στο ύψος της τιμής της Ειδικής Άδειας όπως αυτή καθορίστηκε στο άρθρο 2, παρ. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, του παρόντος προγράμματος θήρας.
2. Κάθε κυνηγός ή κυναγωγός καταβάλει τίμημα για κάθε σκύλο που επιθυμεί να εκγυμνάσει το οποίο καθορίζεται στο ήμισυ του τιμήματος της Ειδικής άδειας εκγύμνασης.
3. Η Ειδική Άδεια επιβαρύνεται με 23 % Φ.Π.Α..
Άρθρο 18
Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τους σκύλους τους με εκτρεφόμενα θηράματα (φασιανό - πέρδικα τσούκαρ) εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, θα πρέπει να έχουν:
1. Την Ειδική Άδεια Εκγύμνασης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος προγράμματος.
2. Να καταβάλουν το ανάλογο τίμημα για τα εκτρεφόμενα θηράματα το οποίο είναι ίσο με το αναφερόμενο στο άρθρο 9 του παρόντος προγράμματος.
Ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων θα απελευθερώνεται παρουσία των κυνηγών ή κυναγωγών, θα είναι αυτός που επιθυμούν και θα έχουν προπληρώσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απεριόριστος και θα αντιστοιχούν σε κάθε κυνηγό από 3 - 7 θηράματα.
Άρθρο 19
1. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί μπορούν κατά την έκδοση της Ειδικής Άδειας Εκγύμνασης να δηλώσουν μέχρι δύο μέρες εισόδου στην περιοχή εκγύμνασης, καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι δύο είσοδοι δεν έχουν δικαίωμα για έκδοση νέων εισόδων.
2. Με την εξάντληση των εισόδων ο κυνηγός εάν επιθυμεί να εκγυμνάσει εκ νέου τους σκύλους του θα πρέπει να προσκομίσει την Ειδική Άδεια και να καταβάλλει το ανάλογο τίμημα για τις επόμενες μέρες που επιθυμεί.
3. Στην περίπτωση που ο κυνηγός δεν παρουσιαστεί την ημέρα που ορίσθηκε να εκγυμνάσει, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει το δελτίο εισόδου της συγκεκριμένης μέρας για άλλη είσοδο. Μπορεί να ανανεωθεί το δελτίο εισόδου εάν δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή λόγω καιρικών συνθηκών και μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου γραφείου της Ε.Κ.Π., εφόσον την επόμενη υπάρχουν κενές θέσεις.
Ανανέωση του δελτίου εισόδου από τον αρμόδιο Δασοφύλακα δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 20
Η εκγύμναση των σκύλων θα γίνεται στους εξής χώρους:
1. Στον τομέα 17 της Ε.Κ.Π. για λαγό και πτερωτά θηράματα (η ορεινή πέρδικα απαγορεύεται).
2. Στους τομείς 8 και 9 της Ε.Κ.Π. για αγριογούρουνο.
3. Όταν οι κυνηγοί ή κυναγωγοί θα επιλέγουν την εκγύμναση με εκτρεφόμενα θηράματα, η επιλογή των χώρων θα γίνεται κατά κύριο λόγο από τον υπεύθυνο του Γραφείου Θήρας και τους ενδιαφερομένους, χωρίς να εμποδίζεται η εκγύμναση για τους άλλους κυνηγούς ή κυναγωγούς.
4. Οι μέρες εκγύμνασης στους πιο πάνω χώρους θα γίνεται Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή.
Σε περίπτωση που κυνηγοί ή κυναγωγοί επιθυμούν εκγύμναση με εκτρεφόμενα θηράματα, η εκγύμναση θα γίνεται οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.
Άρθρο 21
1. Στους χώρους εκγύμνασης επιτρέπεται η είσοδος δέκα (10) κυνηγών ή κυναγωγών, με δυνατότητα αυξομείωσης κατά 50%. Σε κάθε τομέα εκγύμνασης εισέρχονται χωρίς όπλο και φέρουν μαζί τους μέχρι δύο (2) σκύλους ο καθένας. Η εκγύμναση στους χώρους για αγριογούρουνο γίνεται από μία ομάδα κυνηγών ή κυναγωγών που αποτελείται από 6-10 άτομα και μπορούν να φέρουν μέχρι 5 κυνηγετικούς σκύλους.
2. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων που εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το βιβλιάριο υγείας του σκύλου όπως προβλέπεται από το Ν. 4039/1912 «Περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων κ.λπ.».
3. Η εκγύμναση θα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και θα τελειώνει στις 14:00.
Σε περίπτωση απώλειας των σκύλων και αδυναμίας συγκέντρωσής τους μέχρι τις 14:00 στο χώρο που καθορίσθηκε από το Δασοφύλακα, οι κυνηγοί ή κυναγωγοί μπορούν να παραμείνουν και μετά τις 14:00 προς αναζήτηση των σκύλων, αφού πρώτα ενημερώσουν τον Δασοφύλακα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.)
ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Εγκρίνουμε τη διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών μέσα στην Ε.Κ.Π. Σερρών από 1 Οκτωβρίου 2013 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014 ως εξής:
Άρθρο 22
Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών μπορούν να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι κυνοφίλων ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία και τελούν υπό την αιγίδα του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.).
Άρθρο 23
• Οι κυνοφιλικές οργανώσεις για να αποκτήσουν την άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Δασαρχείο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
• Το τίμημα για την άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. ορίζεται για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς σε 10 € και για κάθε διαγωνιζόμενο σκύλο σε 5 €.
• Η άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. επιβαρύνεται με 23% Φ.Π.Α.
• Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται με τα εκτρεφόμενα θηράματα (φασιανός, πέρδικα τσούκαρ). Το τίμημα των εκτρεφόμενων θηραμάτων που διατίθενται ορίζεται από το άρθρο 9 του παρόντος προγράμματος.
Άρθρο 24
1. Ως χώρος Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών ορίζεται ο τομέας 16.
2. Μέσα στον καθορισμένο χώρο διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τους διαγωνιζόμενους σκύλους. Οι σκύλοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το βιβλιάριο υγείας όπως προβλέπεται από το Ν. 4039/1912 «Περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων κ.λπ.».
Άρθρο 25
1. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών.
2. Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν μέχρι και πέντε (5) εκπρόσωποι του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος.
3. Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι σκύλων δεικτών πραγματοποιείται παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π. που εποπτεύουν όλη τη διαδικασία.
4. Κάθε δαπάνη σχετικά με την οργάνωση και την διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη λειτουργία της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της Ε.Κ.Π. στα πλαίσια του Π.Δ. 453/1977 και των σχετικών περί θήρας Νόμων.
Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων του προγράμματος απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π., στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση και τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 287 παρ. 18, 288 και 289 (όπως ισχύουν) του Ν.Δ. 86/1969.
Λοιπές παραβάσεις μέσα στην Ε.Κ.Π. τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 3 Σεπτεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δασών Σερρών
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΡΤΑΛΗ