Σαπιέντζα

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014

ΦΕΚ Β 2699 - 23.10.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 57576/2657
(3)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/7-6-2010) άρθ. 280 παρ. 21, 22 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Τις Διατάξεις του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 139/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Την αριθμ. ΓΓ15646/1521/1-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.ΔΕ. και Ι. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.» (ΦΕΚ491/τ.Β΄/31-3-2011).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ.86/69 «Περί Δασικού Κωδικός» όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 και 57 παρ. 2 του Ν. 2637/98.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Π.Δ. 453/
7-5-77 «Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές».
6. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 1041 τ.Β΄/20-10-77) «Περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ε.Κ.Π. της Νήσου Σαπιέντζας».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. κ εδαφ. 9 Π.Δ. 332/1983 (Φ 119Α).
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
9. Το αριθμ. 57279/5664/2-10-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμάτας με το οποίο υποβλήθηκε το πρόγραμμα κυνηγίου περιόδου 2013 - 2014 της Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέντζας που συντάχθηκε από το Δασάρχη Καλαμάτας Σπύρο Κατσίποδα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνηγετική περίοδο 2013-2014 ως κατωτέρω:
Άρθρο 1ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται:
1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι: Γενικής, Περιφερειακής, Τοπικής που να ισχύει και για τον Νομό Μεσσηνίας.
2. Η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.
Άρθρο 2ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό και είδος άδειας κυνηγίου) και την ημερομηνία που επιθυυεί να κυνηγήσει.
2. Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σελίδα και τρέχουσα θεώρηση).
3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.
Άρθρο 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Το κυνήγι αρχίζει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και τελειώνει το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
Το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 14:00 το μεσημέρι.
Άρθρο 4ο
ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1. Η τιμή της Ειδικής Άδειας καθορίζεται ως εξής:
α) Για τους Μεσσήνιους κυνηγούς: 25,00 €
β) Για τους λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας: 40,00 €
γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε.: 80,00 €
2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.
3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγιού.
4. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός από τα τέλη της ειδικής άδειας οφείλουν να εφοδιασθούν με γενική άδεια κυνηγίου που εκδίδεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: α) μέχρι 15 ημέρες: 60,00 € και β) μέχρι 2 μήνες: 120,00 €. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στη χώρα μας.
Άρθρο 5ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1. Η διεξαγωγή του κυνηγίου θα γίνεται κατά ομάδες με την παρουσία εντεταλμένου οργάνου.
2. Κάθε ημέρα κυνηγίου μπορούν να κυνηγήσουν έως δώδεκα (12) κυνηγοί χωρισμένοι σε τρεις (3) ομάδες (2 έως 5 κυνηγών).
3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το Δασαρχείο σκάφος και η δαπάνη μεταφοράς κάθε κυνηγού βαρύνει τον ίδιο.
Άρθρο 6ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1. Οι ειδικές άδειες κυνηγίου εκδίδονται από το Δασαρχείο Καλαμάτας (Στην Ε.Κ.Π. δεν εκδίδονται ειδικές άδειες κυνηγίου).
2. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επομένη της έγκρισης του παρόντος Προγράμματος. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την:
Α) Πέμπτη 24 Οκτωβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 30-10-2013 έως 5-11-2013.
Β) Πέμπτη 31 Οκτωβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 6-11-2013 έως 12-11-2013.
Γ) Πέμπτη 7 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 13-11-2013 έως 19-11-2013.
Δ) Πέμπτη 14 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 20-11-2013 έως 26-11-2013.
Ε) Πέμπτη 21 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 27-11-2013 έως 3-12-2013.
Ζ) Πέμπτη 28 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 4-12-2013 έως 10-12-2013.
Κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των κυνηγών - ομάδων κυνηγών θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Κυνηγοί -ομάδα κυνηγών συνολικού αριθμού μέχρι 6 ατόμων που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να κυνηγήσουν στην Ε.Κ.Π. για τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσονται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των κυνηγών - ομάδων όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και ημέρα κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου κυνηγού. Δεν δύναται να πραγματοποιούνται αλλαγές στους κυνηγούς που απαρτίζουν τις ομάδες μετά την κλήρωση.
3. Οι αιτούντες κυνηγοί αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εκπροσωπούμενοι αντιπρόσωποι αυτών, πρέπει να παραλαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγίου.
4. Σε περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιασθεί για κυνήγι την ημέρα που του έχει καθοριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής, για άλλη ημέρα κυνηγίου και το τέλος που έχει καταβάλλει δεν επιστρέφεται.
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας, δύναται να διεξαχθεί κυνήγι από όσους επιθυμούν, τη Δευτέρα και Τρίτη της επόμενης εβδομάδας ή την Τετάρτη 11-12-2013, την Πέμπτη 12-12-2013, την Παρασκευή 13-12-2013 και το Σάββατο 14-12-2013.
Σε όσους κυνηγούς δεν επιθυμούν να κυνηγήσουν επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλλει επιβαρυνόμενα με τα έξοδα αποστολής.
6. Για την έκδοση δεύτερης ειδικής άδειας κυνηγίου απαιτείται νέα αίτηση συνοδευόμενη μόνο από την αρχική ειδική άδεια ή με απλή αναφορά στην προηγούμενη ειδική άδεια και με την καταβολή του καθορισμένου τιμήματος.
Άρθρο 7ο
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΚΥΛΙΑ
1. Το κυνήγι ασκείται μόνο με τόξο ή κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάνη και είναι μονόκανο ή δίκανο ή επαναληπτική καραμπίνα η οποία φέρει μέχρι τρία φυσίγγια συνολικά από τα οποία ένα στη θαλάμη και τα δύο στην αποθήκη.
2. Για το κυνήγι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια.
3. Στο κυνήγι απαγορεύονται τα σκυλιά.
Άρθρο 8ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1. Το κυνήγι διεξάγεται κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. όταν επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
2. Οι ομάδες κυνηγών συνοδεύονται πάντοτε από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στις υποδείξεις των οποίων οφείλουν να υπακούουν. Οι κυνηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κάθε μορφής ατυχημάτων και ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς των κυνηγετικών τους όπλων. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κατά την διάρκεια του κυνηγίου. Κατά την διάρκεια του κυνηγίου οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.
3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του κυνηγίου οι υπεύθυνοι της Ε.Κ.Π. μπορούν να συγκροτούν σε ομάδες τους μεμονωμένους κυνηγούς (ντόπιους ή μη) ή να εντάσσουν μεμονωμένους κυνηγούς σε ομάδα.
4. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των κυνηγών από την ομάδα τους και γενικά από την περιοχή που έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν. Απρόσεκτοι κυνηγοί, επικίνδυνοι για την ασφάλεια συναδέλφων των ή των εργαζομένων της Ε.Κ.Π. και γενικά κυνηγοί που δεν υπακούουν στις υποδείξεις των οργάνων της Ε.Κ.Π., απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
5. Απαγορεύεται η θήρα από το σκάφος και κοντά στις ταΐστρες και ποτίστρες.
6. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλαμβάνει καταβάλει την προβλεπόμενη για το θήραμα αξία.
7. Απαγορεύεται η διαλογή των θηραμάτων. Όσοι δεν συλλέγουν τα θηράματα που θήρευσαν υποχρεούνται στην καταβολή της αξίας αυτών και στερούνται του δικαιώματος εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.
8. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχωτών θηραμάτων. Ως ανεπτυγμένα τριχωτά θηράματα νοούνται: το αγριοπρόβατο των τριών (3) ετών και το αγριοκάτσικο των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση τραυματισμού ή φόνου μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηράματος ο υπαίτιος επιβαρύνεται με πρόστιμο 300,00 € συν την αξία του θηράματος καθώς επίσης στερείται ειδικής αδείας εισόδου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
9. Απαγορεύεται η θήρα οποιουδήποτε θηράματος εκτός αυτού για το οποίο έχει εκδοθεί η Ειδική Άδεια Θήρας. Σε περίπτωση που φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται σύμφωνα με την ειδική άδεια θήρας και το παρόν πρόγραμμα κυνηγίου της Ε.Κ.Π. ή φονευθεί θήραμα σε περιοχή που απαγορεύεται το κυνήγι η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες καταβάλουν την αξία του θηράματος, διώκονται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/1969). Τα θηράματα και τα μέσα κυνηγίου κατάσχονται. Τα κατασχεμένα θηράματα εκποιούνται. Τα τρόπαια από τα κατασχεμένα αρσενικά θηράματα παραμένουν στην διάθεση της Ε.Κ.Π. και της Υπηρεσίας.
10. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει αυτό αναγκαίο το εντεταλμένο για την διεξαγωγή του κυνηγίου όργανο.
Άρθρο 9ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Μεσσηνίας ύστερα από εισήγηση του Δασαρχείου Καλαμάτας είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να διακοπεί το Πρόγραμμα Θήρας.
Άρθρο 10ο
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ -
ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων και οι τιμές αυτών φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:
Είδος
θηράματος (1) Συνολικός Αριθμός Κυν. Περιόδου (2) Επιτρεπόμενος Αριθμός κατά άτομο (3) Κυνηγοί
Νομού (4) Άλλοι
κυνηγοί (5) Αλλοδαποί
κυνηγοί (6)
Αγριοπρόβατο Θηλυκά: 20 1 ανά κυνηγό 140,00 € 180,00 € 300,00 €
Αγριοπρόβατο Αρσενικά: 30 1 ανά κυνηγό 170,00 € 210,00 € 330,00 €
Αγριοκάτσικο Αρσενικά: 30 1 ανά κυνηγό 250,00 € 320,00 € 400,00 €


Σε περίπτωση που θηρευτεί: α) Αγριοπρόβατο με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 45 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 45 με 5 € και β) αγριοκάτσικο με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 65 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 65 με 10 €.
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται Φ.Π.Α. 13%.
Άρθρο 11ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
1. Μετά την λήξη του κυνηγίου το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδώσει Τιμολόγιο Πώλησης της Υπηρεσίας και θα εισπραχθεί η αξία των θηραμάτων. Το απόκομμα που θα δίνεται στον κυνηγό αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται σε αυτή, για την μεταφορά, κ.λπ. αυτών.
2. Όταν θηρευτεί αγριοκάτσικο (Κρι-Κρι) και η ομάδα αποτελείται από Μεσσήνιους και λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, ή κυνηγούς υπηκόους χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε η τιμή του φονευθέντος θηράματος καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται στη στήλη (5) του ανωτέρω πίνακα. Αν n ομάδα έχει αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών εκτός Ε.Ε τότε η τιμή καθορίζεται από τη στήλη (6) του πίνακα.
Άρθρο 12ο
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η αναχώρηση των κυνηγών από το λιμάνι της Μεθώνης θα γίνεται στις 7:45 - 8:00 και η επιστροφή από την Σαπιέντζα στις 14:30 - 15:00.
Άρθρο 13ο
ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΥΝΗΓΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Π.
1. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην Ε.Κ.Π. οποιουδήποτε άνευ αδείας της Δασικής Αρχής.
2. Την Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέντζας μπορούν να επισκέπτονται για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας, μαθήσεως και γνωριμίας της χλωρίδας και πανίδας αυτής και γενικά του οικοσυστήματός της όσοι επιθυμούν ύστερα από άδεια του Δασαρχείου Καλαμάτας εκτός των ημερών κυνηγίου. Ο τρόπος, ο χρόνος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.
3. Κατά την διεξαγωγή του κυνηγίου επιτρέπεται η είσοδος στην Ε.Κ.Π. Ν. Σαπιέντζας συνοδών των κυνηγών μόνο εφόσον το επιτρέπει ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων του σκάφους οι οποίοι θα είναι ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν θα φέρουν όπλο, δεν θα συνοδεύουν σκύλο και υποχρεούνται κατά την διάρκεια του κυνηγίου να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.
Το τέλος εισόδου κάθε συνοδού κυνηγών ορίζεται σε 10,00 € (συν Φ.ΠΑ 23%).
4. Οι συνοδοί κυνηγών - επισκέπτες στην Ε.Κ.Π. πρέπει να προσέχουν για την ασφάλειά τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ε.Κ.Π. Ακόμη οφείλουν να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους.
Άρθρο 14ο
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν πρόγραμμα, το οποίο έχει θέση ρυθμιστικής διάταξης θήρας, ισχύουν οι γενικές περί θήρας διατάξεις.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων περί θήρας και της παρούσας ρυθμιστικής - απαγορευτικής διάταξης διώκονται ποινικά.
3. Η κατοχή της ειδικής άδειας θήρας σημαίνει την ανεπιφύλαχτη αποδοχή και εφαρμογή των όσων αναφέρονται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 4 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Μεσσηνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ