σμίκρυνση

Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Κουρί» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης

ΦΕΚ Δ 397 - 01.09.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 110615/1427
(1)
Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Κουρί» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις δ/ξεις των αρθρ. 5 και 6 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 A΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις των Κ.Υ.Α. με αριθμ.: α) Η.Π.37338/1807/Ε. 103/2010 (φεκ.1495 B΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κλπ.», β) Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (φεκ.415 B΄) «περίτροποποίησης και συμπλήρωσης της Κ.Υ.Α. 37338/1807/2010 κ.λπ.» και γ) 33318/3028/1998 (φεκ.1289 B΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ.».
3. Τις δ/ξεις του ν.3208/2003 (φεκ.303 Α΄) «περί προστασίας τών δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
4. Τις δ/ξεις του π.δ.46/2014 (φεκ.79 Α΄) «περί διορισμού Αναπληρωτών Υπουργών».
5. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ436/2014 (φεκ.831 Α΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (φεκ.98 Α΄) «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
7. Τις με αριθμ.: α) 44034/2520/1976 (φεκ.769 Β΄) και
β) 158443/2582/1981 (φεκ.405 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, αντίστοιχα «περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις περιοχήν Δήμου Κοζάνης και κοινοτήτων Πτελέας, Δρεπάνου Ν. Κοζάνης», σε έκταση 30.000 στρεμ. και «περί επεκτάσεως-τροποποιήσεως ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων περιοχής Δήμου Κοζάνης κ.λπ.», με αύξηση της έκτασης του στα 42.000 στρεμ.
8. Τις δ/ξεις της παρ. 2 της με αριθμ. 104269/4631/
18-10-2000 εγκυκλίου μας «περί καταφυγίων άγριας ζωής».
9. Το με αριθμ. 136612/2787/15-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας «περί καταφυγίου άγριας ζωής Δήμου Κοζάνης».
10. Τα με αριθμ. 64737/24-9-2013 και 3441/23-12-2013 έγγραφα του Δήμου Κοζάνης, αμφότερα σχετικά με το ΚΑΖ Κουρί περιφερείας του Δήμου.
11. Τα με αριθμ. ΔΥ/6-2-2014 και 5897/423/14-2-2014 έγγραφα του Δασαρχείου Κοζάνης, με τα οποία προτείνεται η κατάργηση του ΚΑΖ Κουρί περιφερείας Δήμου Κοζάνης.
12. Το με αριθμ. 7314/356/18-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κοζάνης «περί πρότασης για την κατάργηση του ΚΑΖ Κουρί Κοζάνης εμβαδού 42.000 στρεμ. Δήμου Κοζάνης».
13. Τη με αριθμ. 24001/1860/9-5-2014 αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας «περί πρότασης για την κατάργηση του ΚΑΖ Κουρί Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης».
14. Το με αριθμ. ΔΥ/12-6-2014 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
15. Το γεγονός ότι η συνολική προστατευόμενη έκταση του Δασαρχείου Κοζάνης, καλύπτει επιφάνεια 281.300 στρεμ. και ο αριθμός των ΚΑΖ αρμοδιότητάς του, ανέρχεται σε 10.
17. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του καταφυγίου άγριας ζωής των περιοχών Δήμου Κοζάνης και κοινοτήτων Πτελέας, Δρέπανου Ν. Κοζάνης με την ονομασία «Κουρί», περ/ρειας αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κοζάνης, εμβαδού 42.000 στρεμ., διότι κατά τις δ/ξεις του αρθρ. 5 του ν.3937/2011 είχε απωλέσει λόγω πολλαπλών εξωγενών παραγόντων, το προστατευτικό για την άγρια πανίδα χαρακτήρα του.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται, από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση