Αταλαντονήσι

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014

ΦΕΚ Β 2224 - 10.09.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 3064/156077
(3)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010).
2. Τις δ/ξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 453/1977 «περί ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σ’ αυτές».
4. Τις υπ’ αριθμ. 103803/3872/22-7-2002 και 101729/2252/ 10-5-2004 δ/γές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτ. και Τροφίμων «Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π στο νησί Αταλαντονήσι».
5. Την υπ’ αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. στο νησί Αταλαντονήσι».
6. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.» (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/2011).
7. Την υπ’ αριθ. 133275/2116/19-7-2013 (ΦΕΚ B/1850/29-7-2013) απόφαση με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2013- 2014».
8. Το πρόγραμμα Κυνηγίου που συντάχθηκε και υποβλήθηκε σε μας από το Δασαρχείο Αταλάντης με την υπ’ αριθ. 3139/154287/13-8-2013 αναφορά του.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την απόφαση αυτή σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014 ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Αταλαντονήσου κυνηγετικής περιόδου 2013-2014
Άρθρο 1:
Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται:
Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.
Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.
Άρθρο 2:
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδική άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:
2.1. α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η δασική αρχή που την εξέδωσε.
β) Την άδεια θήρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
δ/ξεις του άρθρ. 262 του Ν.Δ. 86/69 ή υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που την εξέδωσε.
2.2. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:
2.2.α. Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 17 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο
Ν. Φθ/δας 12 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής των αλλοδαπών πέραν της 15ετίας θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ. 212 α΄).
2.2.β. Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:
Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υ.ΠΕ.Κ.Α
Ειδική άδεια Ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
2.3. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι του αίγαγρου καθορίζεται ως εξής:
2.3.α Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας, καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 30 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν.
Φθ/δας Ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής των αλλοδαπών πέραν της 15ετίας θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας,σύμφωνα με τις δ/ξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 α΄).
2.3.β Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:
Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υ.ΠΕ.Κ.Α
Ειδική άδεια Ευρώ 45 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
2.4 Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που αναγράφεται σ’ αυτή.
2.5 Το κυνήγι του αίγαγρου θα γίνει κατά ομάδες κυνηγών που μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Επισημαίνεται δε,ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον αίγαγρο πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.
2.6 Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν να κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι τέσσερις (4), να υποβάλλουν μια αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 2 κατά περίπτωση.
2.7 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου αυτού, παίρνει σειρά προτεραιότητας κυνηγίου στην Ε.Κ.Π., η δε αίτησή του καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Δασαρχείου.
2.8 Ο επόπτης της Ε.Κ.Π. καθορίζει την ημερομηνία κυνηγίου, για κάθε ενδιαφερόμενο, τον αριθμό των κυνηγών σε κάθε είσοδο κ.λπ.
2.9 Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου από το Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας και να ακολουθήσει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγίου). Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται, σε ειδικά βιβλία.
Άρθρο 3:
3.1 Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία του άρθρου 2 του Προγράμματος αυτού, δεν έχει κανένα δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.
3.2 Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευθεί το κυνήγι, η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά επιβαρυνόμενα με τα έξοδα αποστολής κατά την διαδικασία περί επιστροφής εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Άρθρο 4:
4.1 Με βάση το βιβλίο προτεραιότητας κυνηγίου, ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των κυνηγών κατά ημερομηνίες. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός οφείλει να τηλεφωνήσει στο Δασαρχείο Αταλάντης, δέκα (10) ημέρες μετά την υποβολή της αιτήσεως, στα τηλέφωνα 22330-22171 και 22330-22268, για να μάθει την ημερομηνία κυνηγίου που καθορίσθηκε γι’ αυτόν ή εφόσον δεν επιθυμεί ο ίδιος, η Υπηρεσία θα του ανακοινώσει με έγγραφο της, την ημέρα κυνηγίου. Σε κυνηγούς οι οποίοι θα προσέλθουν για κυνήγι, χωρίς να ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία, δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στο Αταλαντονήσι, εφόσον είναι συμπληρωμένος ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών.
Σε περίπτωση που ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών δεν έχει συμπληρωθεί, με απόφαση του εκάστοτε υπεύθυνου δασικού υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα να επιτραπεί η είσοδος κυνηγών χωρίς να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.
4.2 Σε κάθε τομέα (8 τομείς) κατά τις ημέρες κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου επιτρέπεται να κυνηγάει μόνο μια ομάδα κυνηγών και ο αριθμός των κυνηγών κάθε ομάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6).
Άρθρο 5:
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να παρουσιασθούν την ημερομηνία που καθορίσθηκε στην παραλία Αταλάντης (Σκάλα Αταλάντης) το αργότερο μέχρι την 07:00 ώρα της ημέρας που έχει ορισθεί να κυνηγήσουν. Στην συνέχεια εφοδιάζονται με την Ειδική Άδεια και παίρνουν οδηγίες και λεπτομέρειες σχετικά με το κυνήγι από τα αρμόδια όργανα της Ε.Κ.Π.
5.2 Ειδικότερα ενημερώνονται για τον τόπο συγκεντρώσεως, ώρα ενάρξεως του κυνηγίου και γενικά για τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγίου.
5.3 Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό και τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων της Ε.Κ.Π
5.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την μετάβαση και επιστροφή των κυνηγών στο Αταλαντονήσι, τα δε έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν τους κυνηγούς εξ’ ολοκλήρου.
5.5 Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που παίρνει μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται από αρμόδια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π.. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κ.λπ. κυνηγού κατά την διάρκεια κυνηγίου από οποιαδήποτε αιτία. Συνιστάται για την αποφυγή ατυχημάτων στους κυνηγούς να φορούν διακριτικά – φωσφορίζοντα ρούχα ή αξεσουάρ.
Άρθρο 6:
6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επαναληπτικού (καραμπίνα) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα τα όπλα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.
6.2 Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω του Νο 5.
6.3 Για το κυνήγι του αίγαγρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται. Επίσης διευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αίγαγρου απαγορεύονται τα σκυλιά.
6.4 Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μιμητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα κυνηγίου.
6.5 Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δυο (2) υγιή πουλόσκυλα, τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμα του. Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρία (3) σκυλιά.
6.6 Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα από πέντε (5) σκυλιά.
6.7 Όλα τα σκυλιά που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π., πρέπει να διαθέτουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του
Ν. 4039/2012 (Φ.Ε.Κ 15/τ. Β΄/02-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιες διαταγές, αλλιώς τα σκυλιά αυτά θα απαγορεύεται να συμμετέχουν στο κυνήγι.
6.8 Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε ανθρώπους ή ζώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 924 του Αστικού Κώδικα και εφόσον απωλεσθεί ο σκύλος εντός της ΕΚΠ Αταλαντονήσου δεν υφίσταται υποχρέωση των οργάνων της για την ανεύρεσή του και θα απαγορεύεται η είσοδος στον ιδιοκτήτη ή συνοδό του στην ΕΚΠ Αταλαντονήσου κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
Άρθρο 7:
7.1 Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγετικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης. Σε περίπτωση υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική), το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το αρθρ. 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
7.2 Εάν από κυνηγό η ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (αρθρ. 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/69), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας.
7.3 Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου η εκτός της Ε.Κ.Π, ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.4 Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι αίγαγρου χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων (βλημάτων) το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της Ε.Κ.Π., ολόκληρη η ομάδα στερείται του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π, ο παραβάτης κυνηγός στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο και διώκεται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ 18 Ν.Δ. 86/69)
7.5 Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων θηραμάτων και του θηλυκού αίγαγρου. Αναπτυγμένο θεωρείται ο αίγαγρος άνω των δύο (2) ετών και τα πτερωτά θηράματα άνω των πέντε (5) μηνών. Οι παραβάτες κυνηγοί, πέραν των ποινικών τους ευθυνών, κατά το άρθρο 287 παρ. 21 του Ν.Δ. 86/69, καταβάλουν την αξία τους στο διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγιού για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.6 Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του ευθυνών (άρθρο 287 παρ. 21 του Ν.Δ. 86/69), απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.
7.7 Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπόμενων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα πλην αίγαγρου, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7.2.
7.8 Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών θηρεύσει μέχρι έναν (1) αίγαγρο επιπλέον, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει για το επιπλέον θήραμα το διπλάσιο της αξίας του. Αν όμως η ομάδα θηρεύσει περισσότερα του ενός επιπλέον θηράματα, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου 7.2.
7.9 Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση η αποζημίωση.
Άρθρο 8:
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου, το εντεταλμένο δασικό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει απόδειξη πληρωμής από διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο της απόδειξης που θα δίνεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται για την μεταφορά κ.λπ. αυτών.
8.2 Ομάδα κυνηγών πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών αυτής, μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν από αυτή.
8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από Έλληνες κυνηγούς και κυνηγούς υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στη στήλη πέντε (5), του πίνακα άρθρου (10). Αν η ομάδα έχει και αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών(εκτός ΕΕ), τότε οι τιμές καθορίζονται με τη στήλη έξι (6) του πίνακα άρθρου (10).
Άρθρο 9:
9.1 Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας ύστερα από εισήγηση του Επόπτη ΕΚΠ, είναι δυνατό να τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακοπεί για ορισμένο χρόνο το κυνήγι ή οριστικά για ένα ή όλα τα είδη θηραμάτων εφόσον συντρέχουν λόγοι (π.χ έλλειψη θηραμάτων) ή να παραταθεί μέχρι ένα μήνα.
9.2 Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια μιας κυνηγετικής ημέρας.
9.3 Ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. μπορεί, σε περίπτωση κακοκαιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να καθορίσει ως μέρα αυτού την επόμενη ή και άλλη μέρα.
9.4 Οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αταλάντης που θα απασχολούνται στην Ε.Κ.Π Αταλαντονήσου κατά τις ημέρες κυνηγίου θα καθορίζονται με μηνιαίο πρόγραμμα του Δασάρχη Αταλάντης.
Άρθρο 10:
10.1 Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2013-2014 επιτρέπεται για κάθε κυνηγό το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.
α/α είδος
θηραμάτων επιτρεπόμενος αριθμός τιμή μονάδας
ευρώ τιμή μονάδας
ευρώ τιμή μονάδας
ευρώ
Κυνηγοί
Ν. Φθ/δας Κυνηγοί Έλληνες
υπήκοοι Κρατών Ε.Ε. Διπλωματικοί
Υπάλληλοι κ.λπ. Αλλοδαποί κυνηγοί εκτός Ε.Ε.
1 Φασιανός 3 8,80 10,28 17,60
2 Πέρδικα 5 7,32 8,80 14,67
3 Ορτύκι 5 2,92 4,40 5,88
4 Αγριοκούνελο 10 1,50 3,00 8,80
5 Μπεκάτσα 10 4,40 5,88 8,80
6 Περιστεροειδή 15 2,92 4,40 6,45
7 Τσίχλες
Κοτσύφια 25 1,76 2,36 3,52
8 Αίγαγρος (1) ανά ομάδα 146,71 176,11 293,47Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%.
Ο ανώτερος αριθμός θηραμάτων που συνολικά μπορεί να θηρευθεί, κατά την κυνηγετική περίοδο 2013-2014, ανά είδος είναι 1.728 Φασιανοί, 2.880 Πέρδικες, 14 Αίγαγροι και απεριόριστος αριθμός λοιπών θηραμάτων.
Άρθρο 11:
11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει: Α) στις 05 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο, για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου και
Β) στις 25-10-2013 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις
06-12-2013, ημέρα Παρασκευή για το κυνήγι αίγαγρου.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:
α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο
β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή
Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας είναι δυνατό οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
Άρθρο 12:
12.1 Οι συνοδοί κυνηγών οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενήλικες χωρίς όπλο στη διάρκεια του κυνηγίου, πληρώνουν τέλος εισόδου 4 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), για κάθε ημέρα. Οι άλλοι επισκέπτες μπορούν να μπαίνουν χωρίς να πληρώνουν.
12.2 Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.
Άρθρο 13:
13.1 Την Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρχείου Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγίου.
Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2013-2014.
Λαμία, 22 Αυγούστου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Φθιώτιδας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ