Κατά την ταπεινή μας άποψη, η βαθύτερα αντι-κυνηγετική ενέργεια του Ελληνικού κράτους, υπήρξε η υπαγωγή του πρώην Ταμείου Θήρας, στον κουβά του Πράσινου Ταμείου. Οι εισφορές από τις κυνηγετικές άδειες και τα έσοδα των ΕΚΠ, σύμφωνα με το Δασικό Κώδικα, διατίθενται για φιλοθηραματικό έργο με στόχο την εξασφάλιση της αειφορίας της κυνηγετικής δραστηριότητας. Οι κηπουροί, Μπιρμίλη κλπ., δυστυχώς επέβαλαν την καταστρατήγηση του Δασικού Κώδικα και κατάφεραν βαρύ πλήγμα κατά της αειφορίας, η οποία αποτελεί τη βάση του ελεύθερου και παραδοσιακού κυνηγίου στην Ελλάδα. (Οι κυνηγετικές εισφορές είναι στη 2η ομάδα πόρων του Α΄Πίνακα, δλδ των 19.634.967,43 €)
Σε αντιστάθμισμα η ΚΣΕ αύξησε το ποσό που πληρώνουμε σ' αυτήν και τις Κ.Ο., ώστε να αναλάβουν αυτές την εξασφάλιση της κυνηγετικής αειφορίας.

Πίνακας 1 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΤ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΑ 4503/23.11.2012
«Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 εδάφ.β' του Ν.3889/2010 'Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις'.»

ΟΜΑΔΑ ΠΟΡΟΥ ΕΣΟΔΑ
1η - ΠΟΡΟΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 7.361.315,02 €
2η - ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ 19.634.967,43 €
3η - ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2.050.466,11 €
4η - ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ 3.211.924,50 €
5η - ΠΟΡΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΊΟΥ (ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΩΝ) 158.559.892,47 €
6η - ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 418.929.875,82 €
7η - ΠΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 434.107,33 €
8η - ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ 503.729,12 €
ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 32.971.217,55 €
ΣΥΝΟΛΟ: 643.657.495,35 €

A/A ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΕΞΟΔΑ
1 ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΘΑΛΑΣΣΊΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΎΠΑΝΣΗΣ 256.130,33 €
2 ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΔΑΣΏΝ 5.716.802,12 €
3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΔΠΠ 872.667,17 €
4 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LIFE + 618.312,81 €
5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.161.267,49€
6 ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 12.550.613,30 €
7 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 - 2015 16.495.769,08 €
8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ 6.136.179,76 €
9 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7.712.703,49 €
10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ / ΛΟΙΠΑ ΈΞΟΔΑ 306.034,86 €
  ΣΥΝΟΛΟ: 51.826.480,41 €