ΠΡΟΣ:  Κυνηγετικούς Συλλόγους                            Θεσσαλονίκη      28/1/2014
αρμοδιότητας ΣΤ’  ΚΟΜΑΘ                                Αριθ. Πρωτ.:    167
ΘΕΜΑ: Απαγόρευση χρήσης μολύβδινων σκαγιών στο κυνήγι σε υγροτόπους.

Σας γνωστοποιούμε, ότι σύμφωνα με την Υπ. Αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων. ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «περί διατηρήσεων των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ: Β/1495-6/9/2010) , άρθρο 8, παρ.4, «Μετά τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αυτής, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα.

Επομένως από τις 6/9/2013 δεν επιτρέπεται η χρήση μολύβδινων σκαγιών για το κυνήγι όλων των θηραματικών ειδών σε παντός τύπου υγροτοπικά οικοσυστήματα. Αντί των μολύβδινων σκαγιών επιτρέπεται η χρήση ατσάλινων ή άλλων σκαγιών που αποτελούνται από διάφορα μίγματα μετάλλων. Δυστυχώς παρά τις όποιες προσπάθειες των κυνηγετικών οργανώσεων δεν κατέστη δυνατή η τροποποίηση των παραπάνω, οπότε όλοι μας θα υποστούμε το επιπλέον κόστος της προμήθειας και χρήσης κατάλληλων φυσιγγίων τα οποία, λόγω της περιορισμένης χρήσης, έχουν ακόμα υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά. Παρ’όλα αυτά οι προσπάθειες συνεχίζονται για να βρεθούν εκείνες οι λύσεις με τις δυνατόν μικρότερες «παράπλευρες απώλειες».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                 Ο  Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Καλογεράκος                                            Ιωάννης Πολυχρόνης