ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Άλλες χρήσεις Το εντόπισε το .

Κάλιο αργά παρά ποτέ... Αναμένουμε ν' ακολουθήσουν όλα τα Δασαρχεία.

Δασική Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής Χοίρων εξέδωσε το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος γενετικής μόλυνσης των πληθυσμών του ενδημικού αγριόχοιρου που προκαλείται από την επιμειξία με ήμερους ή ημιάγριους χοίρους όταν συνυπάρχουν, λόγω της ελεύθερης βοσκής, σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με την 1/2014 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, απαγορεύεται η χοιροτροφία:

Α) σε δάση δρυός, δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδων για τα οποία υφίστανται εγκεκριμένα δασοπονικά σχέδια εκμετάλλευσης που δεν επιτρέπουν ρητά την χοιροτροφία και πέραν τούτων
Β) σε δρυοδάση που διαχειρίζονται ως σπερμοφυή,
Γ) σε αναδασωτέες εκτάσεις,
Δ) σε δάση και δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε προστατευόμενες περιοχές.
Ε) σε υλοτομημένα πρεμνοφυή δρυοδάση επί μία πενταετία από την έναρξη των υλοτομιών.

Επιτρέπεται η νομαδική χοιροτροφία μόνο σε δάση δρυός και δασικές εκτάσεις αειφύλλων πλατυφύλλων και χορτολίβαδων μετά από συναίνεση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης σε χοιροτρόφους:

Α) ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων ως ανωτέρω αναφέρονται, σε χοιροτρόφους που μισθώνουν τη βοσκή των ιδιωτικών ως άνω εκτάσεων και
Β) που μισθώνουν τη βοσκή εκτάσεων του άρθρου 103 του Δασικού Κώδικα από τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης και οι εκτάσεις αυτές εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Η επιλογή των εκτάσεων για την χοιροτροφία θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης .

Το κοπάδι των χοίρων δεν θα περιλαμβάνει αγριόχοιρους ή ημίαιμα ζώα και θα βρίσκεται πάντα κατά τη βοσκή του υπό την εποπτεία των χοιροτρόφων.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων, θα ανακαλείται η άδεια σταβλικών εγκαταστάσεων και θα ενημερώνεται η αρμόδια διαχειριστική αρχή, για την περικοπή της επιδότησης.