Σύγκριση με ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ είδη με τα οποία μπορεί να προκληθεί σύγχυση: Σταχτόπαπια Aythya marila

Τσικνόπαπια Aythya fuligula Σταχτόπαπια Aythya marila