30 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἶπε Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν· ὑμεῖς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν μεγάλην· καὶ νῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν.

φωτογραφία

Βίους παράλληλους διάγουν κυβέρνηση και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Η πρώτη "σώζει" τη χώρα με το ζόρι. Οι δεύτερες "σώζουν" το περιβάλλον με το ζόρι, χωρίς να έχουν καν το άλλοθι της εκλογής.
Και στις δύο περιπτώσεις τα λεφτά θα τα πάρουν από μας.

WWF: Απαιτούνται παρεμβάσεις για την αποτελεσματική προστασία της φύσης

Σταχυολογούμε:

Ο κεντρικός συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), το οποίο επιτελεί τον ρόλο αυτόν με την επιστημονική συνδρομή της Επιτροπής «Φύση» και τη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Η φύλαξη ασκείται από υφιστάμενα σώματα ασφαλείας, με βάση εθνικό σχεδιασμό και κατευθύνσεις από το ΥΠΕΚΑ. Σημαντικός ρόλος προτείνεται για τη νυν δασική υπηρεσία, η οποία αναβαθμίζεται σε μία νέα υπηρεσία με ενδεικτική ονομασία «εφορία φυσικού περιβάλλοντος» και ενισχύεται με την απορρόφηση της καταργηθείσας Αγροφυλακής και την προτεινόμενη απορρόφηση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Τα οικονομικά των προστατευόμενων περιοχών προτείνεται να εμπλουτιστούν με νέες πηγές εσόδων, όπως ετήσια εισφορά και πάγιο τέλος από παραχωρήσεις εκτάσεων και ακινήτων εντός των ορίων τους, εισιτήρια για συμμετοχή σε δραστηριότητες και ξεναγήσεις, καθώς και είσπραξη τελών για έκδοση αδειών θήρας και ερασιτεχνικής αλιείας. Θεωρείται επίσης απαραίτητη η δέσμευση μέρους του Πράσινου Ταμείου για κάλυψη των βασικών εξόδων λειτουργίας των σχημάτων διαχείρισης.

Με γνώμονα τα παραπάνω σας καλούμε να λάβετε πρωτοβουλία για την άμεση έκδοση απόφασης απαγόρευσης θήρας εντός των Ζωνών Α και 1 του Εθνικού Πάρκου και την οριστική επίλυση ενός ζητήματος για το οποίο σας έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει. Την κρίσιμη αυτή στιγμή πρέπει να λάβετε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού ν μην υποβαθμιστεί και να παραμείνει σύννομο με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις.

Ολόκληρο το πεφωτισμένο κείμενο των αυτόκλητων σωτήρων στο WWF.