Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.

ΦΕΚ Β 461 - 21.06.1994
Διορθώσεις: ΦΕΚ Β 573 - 26.07.1994ΦΕΚ Β 778 - 14.10.1994

ριθ. 3009/2/28γ (12)
Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 και του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α").
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1588/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α"), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α").
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Υποχρέωση λήψης μέτρων ασφαλείας.
1. Οι υπεύθυνοι των εργοστασίων - εργαστηρίων παραγωγής και των αποθηκών εκρηκτικών υλών, των εργοστασίων κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης ειδών οπλισμού, γόμωσης - αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, γόμωσης φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, των καταστημάτων εμπορίας ειδών οπλισμού γενικά, των εργαστηρίων επισκευής όπλων, ως και οι κάτοχοι των εν λόγω ειδών, υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα επιβαλλόμενα,
κατά περίπτωση, μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος κλοπής ή απωλείας αυτών, έκρηξης ή οποιουδήποτε ατυχήματος ή να περιέλθουν τα εν λόγω είδη σε τρίτα πρόσωπα.
2. Ειδικότερα, οι ανωτέρω υποχρεούνται να λαμβάνουν ανελλιπώς τα μέτρα ασφαλείας που αφενός αναφέρονται στις σχετικές άδειες των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Δημόσιας Τάξης και στα επόμενα άρθρα της παρούσας απόφασης και αφετέρου υποδεικνύονται σ" αυτούς εγγράφως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Σε περίπτωση όμως, που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν τα υποδεικνυόμενα μέτρα υπερβολικά, δύνανται να ασκήσουν προσφυγή εντός πέντε (5) ημερών ενώπιον του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Η προσφυγή κατατίθεται στην κατά τόπο αρμόδια Αρχή και υποβάλλεται ιεραρχικά μετά των σχετικών προτάσεων.
Άρθρο 2
Εργοστάσια - εργαστήρια παραγωγής και αποθήκες εκρηκτικών υλών.
1. Στα εργοστάσια - εργαστήρια παραγωγής και στις αποθήκες εκρηκτικών υλών λαμβάνονται, εκτός από τα αναφερόμενα στην αριθ. 3329/15.2.1989 κοινή απόφαση «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών» (ΦΕΚ 132/Β") και τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:
α) Τοποθετείται σύστημα συναγερμού, το οποίο καλύπτει όλα τα τμήματα του εργοστασίου - εργαστηρίου και αποθηκών, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, ως και την περίφραξη. Στην τελευταία όμως περίπτωση και εφόσον πρόκειται περί πολύ εκτεταμένου χώρου, κατά την κρίση της αναφερομένης στην προβλεπομένη από το άρθρο 18 παράγρ. 1 του Ν. 2168/1993 υπουργικής απόφασης τριμελούς επιτροπής αστυνομικών, δύναται το μέτρο τοποθέτησης συναγερμού σε όλη της περίφραξη, να αντικατασταθεί με την τοποθέτηση επαρκούς αριθμού φυλάκων ή περιπόλων.
β) Φυλάσσονται με φύλακες σε 24ωρη βάση. Ο αριθμός των φυλάκων κάθε βάρδιας υποδεικνύεται εγγράφως από την αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή και είναι ανάλογος με την έκταση του εργοστασίου ή των αποθηκών.
γ) Ασφαλίζονται οι θύρες με ειδικές κλειδαριές ασφαλείας, κατά τις ώρες μη λειτουργίας αυτών.
δ) Αποκαθίσταται αμέσως κάθε φθορά των χώρων παρασκευής εκρηκτικών, των τοίχων, των θυρών και της περίφραξης.
ε) Τηρείται απαρεγκλίτως το όριο δυναμικότητας των αποθηκών εκρηκτικών υλών.
στ) Κατά τη διάρκεια της νύκτας, λειτουργεί φωτισμός ασφαλείας, ο οποίος καλύπτει τα κυριότερα τμήματα και την περίφραξη του εργοστασίου.
2. Η υποχρέωση φύλαξης σε 24ωρη βάση ισχύει και για τις αποθήκες εκρηκτικών υλών, που λειτουργούν σε χώρους μεταλλείων ή λατομείων, χωρίς άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά τις ώρες μη λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.
Άρθρο 3
Εργοστάσια - εργαστήρια κατασκευής, μετασκευής και συναρμολόγησης πυροβόλων όπλων και γόμωσης - αναγόμωσης φυσιγγίων.
1. Στα εργοστάσια - εργαστήρια κατασκευής, μετασκευής και συναρμολόγησης πυροβόλων όπλων και γόμωσης - αναγόμωσης φυσιγγίων λαμβάνονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, εδάφια α", γ", δ" και στ" του προηγουμένου άρθρου μέτρα ασφαλείας.
2. Κατ" εξαίρεση δύναται, κατά την κρίση της αρμόδιας κατά τόπον Αστυνομικής Αρχής, να επιβάλλεται η 24ωρη φύλαξη μεγάλων εργοστασίων γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων, εφόσον η υποχρέωση αυτή δεν αναφέρεται ρητά στη σχετική άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
3. Για την εναποθήκευση ποσότητας άνω των πενήντα (50) τεμαχίων περιστρόφων - πιστολίων ή όπλων σκοποβολής ή δέκα (10) αυτομάτων όπλων ή εκατόν πενήντα (150) κυνηγετικών όπλων, διατίθεται ιδιαίτερος ειδικά διασκευασμένος αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτεται από το υπάρχον σύστημα συναγερμού.
4. Το όριο δυναμικότητας των αποθηκών ετοίμων φυσιγγίων, καψυλίων και πυρίτιδας τηρείται απαρεγκλίτως.
Άρθρο 4
Καταστήματα εμπορίας πυροβόλων και
κυνηγετικών όπλων και ειδών κυνηγίου. -
Εργαστήρια επισκευής όπλων.
1. Στα καταστήματα εμπορίας πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων και ειδών κυνηγίου και στα εργοστάσια επισκευής όπλων λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:
α) Τοποθετούνται ισχυρά σιδηρά πλέγματα ή άθραυστοι υαλοπίνακες στις προθήκες και στα παράθυρα, καθώς και ισχυρές θύρες ασφαλείας.
β) Τοποθετείται απαραιτήτως σύστημα συναγερμού, το οποίο καλύπτει τις θύρες, τα παράθυρα, τις προθήκες και όλους τους εσωτερικούς χώρους του καταστήματος ή εργαστηρίου, κυρίως όμως τους αποθηκευτικούς.
γ) Τοποθετείται φωτισμός ασφαλείας κατά τη διάρκεια της νύκτας.
2. Κατ" εξαίρεση, δεν απαιτείται σύστημα συναγερμού για μικρά καταστήματα εμπορίας ειδών κυνηγίου, στα οποία εναποθηκεύονται μέχρι δέκα (10) χιλιόγραμμα πυρίτιδας, δέκα χιλιάδες (10.000) κυνηγετικά φυσίγγια και ίση ποσότητα καψυλίων κυνηγίου.
3. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εμπορίας πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων αυτών υποχρεούνται να λαμβάνουν και τα ακόλουθα μέτρα:
α) Να εναποθηκεύουν, σε ειδικά ερμάρια ασφαλείας ή άλλους ασφαλείς χώρους:
(1) Ποσότητες μέχρι πενήντα (50) τεμαχίων περιστρόφων - πιστολίων ή σκοπευτικών όπλων και φυσιγγίων αυτών περιέχοντα συνολικά μέχρι πέντε (5) χιλιόγραμμα πυρίτιδας.
(2) Μέχρι εκατόν πενήντα (150) τεμάχια κυνηγετικά όπλα.
β) Να εναποθηκεύουν σε ειδικούς χώρους εντός του καταστήματος, οι οποίοι να μην διαθέτουν παράθυρα, να έχουν ειδική θύρα ασφαλείας και να είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα συναγερμού:
(1) Τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
(2) Ποσότητες περιστρόφων - πιστολίων και όπλων σκοποβολής των πενήντα (50) τεμαχίων και μέχρι πεντακοσίων (500) τεμαχίων κατ" ανώτατο όριο.
(3) Ποσότητες φυσιγγίων των ανωτέρω όπλων, περιέχοντα συνολικά άνω των πέντε (5) χιλιογράμμων πυρίτιδας και μέχρι είκοσι (20) χιλιόγραμμα, κατ" ανώτατο όριο.
(4) Ποσότητες κυνηγετικών όπλων άνω των εκατόν πενήντα (150) τεμαχίων και μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων, κατ" ανώτατο όριο.
γ) Να εναποθηκεύουν τα αυτόματα όπλα εντός ειδικού χρηματοκιβωτίου, συνδεδεμένου με το σύστημα συναγερμού.
δ) Δεν επιτρέπεται:
(1) Να έχουν στο κατάστημά τους περισσότερα από δύο (2) αυτόματα όπλα.
(2) Να έχουν εκτός των ασφαλών προθηκών περισσότερα από πέντε (5) περίστροφα - πιστόλια ή όπλα σκοποβολής.
(3) Να εναποθηκεύουν στο κατάστημά τους ποσότητες όπλων και φυσιγγίων πέραν των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
4. Εντός του ιδίου χώρου επιτρέπεται η λειτουργία μόνον μέχρι δύο (2) εκ των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, επιχειρήσεων με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
α) Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των χώρων λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.
β) Να τηρούνται χωριστά βιβλία και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία για κάθε επιχείρηση.
γ) Το σύνολο των εναποθηκευμένων όπλων, φυσιγγίων, πυρίτιδας και καψυλίων και από τις δύο επιχειρήσεις, δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τη μία επιχείρηση.
5. Τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, έχουν και οι επισκευαστές όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών.
Άρθρο 5

Κάτοχοι περιστρόφων - πιστολίων αυτομάτων όπλων, όπλων σκοποβολής και κυνηγετικών όπλων.

1. Οι κάτοχοι περιστρόφων - πιστολίων, όπλων σκοποβολής και κυνηγετικών όπλων, υποχρεούνται να φυλάσσουν τα όπλα αυτά και τα φυσίγγια των εν λόγω όπλων στις μόνιμες κατοικίες τους ή στα γραφεία τους ή στα καταστήματά τους, εντός ασφαλών ερμαρίων και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά δεν θα υπερβαίνουν τις κατωτέρω ποσότητες:
α) Τα τρία (3) περίστροφα - πιστόλια ή όπλα σκοποβολής, ως και τα διακόσια (200) τεμάχια φυσιγγίων των όπλων αυτών.
β) Τα δέκα (10) κυνηγετικά όπλα.
2. Οι κάτοχοι όπλων και φυσιγγίων, περισσοτέρων από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται επιπλέον να εγκαταστήσουν και σύστημα συναγερμού.
3. Την ίδια υποχρέωση για εγκατάσταση συστήματος συναγερμού έχουν και οι κάτοχοι:
α) Αυτομάτων όπλων, οι οποίοι επιπλέον υποχρεούνται να φυλάσσουν τα εν λόγω όπλα και τα φυσίγγια αυτών εντός ειδικού χρηματοκιβωτίου συνδεδεμένου με το σύστημα συναγερμού.
β) Των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όπλων, εφόσον εντός της ιδίας οικίας ή γραφείου
ή καταστήματος φυλάσσονται από διαφορετικούς κυρίους περισσότερα από τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο αυτή όπλα και φυσίγγια.
Άρθρο 6 Ειδικές διατάξεις.
1. Απαγορεύεται η φύλαξη εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών ως και ειδών οπλισμού γενικά:
α) Εντός σταθμευμένων αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια της νύκτας, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην αριθ. 3329/1989 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 132/Β").
β) Σε αγροικίες, που δεν κατοικούνται μόνιμα, ως και σε άλλα μέρη, από τα oποία καθίσταται ευχερής η κλοπή αυτών.
2. Κάθε κλοπή ή απώλεια των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση ειδών καθώς και κάθε ατύχημα που σχετίζεται με αυτά αναφέρεται αμέσως στην αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή.
3. Η συμμόρφωση των ενδιαφερομένων με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 αδειών.
Άρθρο 7 Ποινικές κυρώσεις.
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρις ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 εδάφιο β" του Ν. 2168/1993.
Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 1994
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ