Απαγόρευση του Κυνηγίου της Νησιώτικης Πέρδικας Alectoris Chucar

ΦΕΚ Β 2018 - 17.09.2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3161
(9)
Απαγόρευση του Κυνηγίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν. δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22.3.1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13.6.1994) «ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/16.9.1994) «συμπλήρωση διατάξεων για ην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (98 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 3171/14.8.2009 εισήγηση του Δασαρχείου Πειραιά σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της Χώρας μας.
8. Την υπ’ αριθμ. 1804/25.7.2005 απόφασή μας, περί «Απαγόρευσης κυνηγίου της Νησιώτικης Πέρδικας Alectoris ChuKar, για τέσσερα χρόνια για την περιοχή των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων του Νομού Πειραιά», αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση του κυνηγίου της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris Chukar) για τέσσερα (4) χρόνια μέχρι 19.8.2013 για την περιοχή των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων του Νομού Πειραιά, για λόγους προστασίας και αύξησης του πληθυσμού του είδους.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2009 - 2010.
Πειραιάς, 18 Αυγούστου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση