Τους τραπεζώνουμε ακόμα!

Τα... μαμούθ και το Ταμείο Θήρας!!

Αν μας ρωτούσαν τι κοινό έχουν τα μαμούθ και το Ταμείο ή μάλλον.. το "Κεφάλαιο Θήρας", όπως είναι η σωστή του ονομασία, τι θα απαντούσαμε άραγε; Ας οπλιστούμε με λίγη υπομονή και διαβάζοντας τις παρακάτω γραμμές, ίσως μπορέσουμε να βρούμε την απάντηση.

Καρπαζοεισπράκτορες

Είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μου η πεποίθηση πως όλες οι ήττες που έχει υποστεί το κυνήγι οφείλονται στην απαξίωση του κυνηγετικού κόσμου από την ίδια του την ηγεσία.Και η απαξίωση αυτή έχει τα θεμέλια της στο γεγονός πως ο εκάστοτε πρόεδρος είναι σίγουρος πως ό,τι και να κάνει πρόεδρος θα παραμείνει. Αφού η (επαν)εκλογή του είναι υπεράνω κριτικής. Αν όμως δεν πιστεύεις ο ίδιος στον κόσμο σου, τι να διεκδικήσεις; Κάθεσαι σαν καλό παιδί, τρως τις σφαλιάρες και μετά το παίζεις λέοντας για εσωτερική κατανάλωση...

λεβεντοπρόεδροι

Τι ακριβώς όμως είναι αυτό το περίφημο "Κεφάλαιο Θήρας"; Πολύ απλουστευμένα, είναι ένας λογαριασμός, ένα κονδύλι, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Υπουργείο Γεωργίας), στον οποίο καταλήγουν τα χρήματα που πληρώνουμε όλοι οι κυνηγοί για την έκδοση ή την ετήσια αναθεώρηση της κυνηγετικής μας άδειας. Είναι ευνόητο ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί ένα πολύτιμο για εμάς τους κυνηγούς εργαλείο, αν διαβάσουμε στη σχετική νομοθεσία μας τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε.

Πριν απ' όλα όμως επιτρέψτε μου μια μικρή αναδρομή στη νομοθεσία μας, που θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τι ακριβώς είναι και πως εξελίχθηκε αυτό το πολύτιμο για εμάς τους κυνηγούς κεφάλαιο.

Το "Κεφάλαιο Θήρας" λοιπόν δημιουργήθηκε το 1969, με το ΝΔ.86/1969, και ο σκοπός του ήταν να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για τη διαφύλαξη, διατήρηση και αύξηση του θηραματικού πλούτου της χώρας μας. Τα χρήματα, δηλαδή, που θα πληρώναμε για τις άδειες μας, θα επέστρεφαν στα θηράματα, ώστε να εξασφαλιστεί η βασική αρχή της ανταποδοτικότητας στη φύση. Συγκεκριμένα, το άρθρο 265 του ΝΔ.86/1969, παράγραφοι 1 και 2, προέβλεπε τα εξής:

Αρθρον 265
Οικονομική εξυπηρέτησις της θήρας

1. Άπαντες οι εκ της θήρας πόροι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, συνιστωμένου προς τούτο ιδιαιτέρου κεφαλαίου εν τω προϋπολογισμώ του. Οι ως άνω πόροι διατίθενται προς εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της θηραματικής πολιτικής, απαγορευμένης απολύτως της καθ’ οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των πόρων ταύτης δι’ ετέρους σκοπούς.

2. Εις τα τριπλότυπα εισπράξεως ως και πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του Κρατικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών ως έσοδα εκ της θήρας ή υπέρ της θήρας υποχρεωτικώς θα τίθεται η ένδειξις "Κεφάλαιον Θήρας".

Αν και στο σύνολο του το 86/69 είναι πλέον ξεπερασμένο σήμερα, οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να είναι πραγματικά μοναδικές και πολύτιμες για εμάς τους κυνηγούς. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η φρασεολογία που χρησιμοποιείται, αποδίδοντας ένα άρθρο λιτό και.. "τσεκουράτο", όπως πρέπει να είναι κάθε νομοθέτημα και μέσα σε τρεις προτάσεις καταφέρνει να συγκεντρώσει όλη την ουσία: Όχι μόνο συστήνεται το περίφημο "Κεφάλαιο Θήρας", αλλά αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στον προϋπολογισμό του τότε Υπουργείου Γεωργίας, οι πόροι του διαθέτονται για φιλοθηραματικούς σκοπούς και άσκηση θηραματικής πολιτικής, ενώ απαγορεύεται απόλυτα(!!) η διάθεση των χρημάτων του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό! Επίσης, τα έσοδα από το κυνήγι ή υπέρ του κυνηγίου, θα καταλήγουν υποχρεωτικά στο "Κεφάλαιο Θήρας"! Ας το σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά: αυτές οι δυο παράγραφοι, μαζί με την επόμενη παράγραφο 3, εξασφάλιζαν ήδη από το 1969 την ανταποδοτικότητα στη φύση!!!

Και συνεχίζει το ίδιο άρθρο με τις παραγράφους 3 και 4, ορίζοντας με εξαιρετική σαφήνεια τους πόρους από τους οποίους τροφοδοτείται το "Κεφάλαιο Θήρας" και ποιος είναι ο σκοπός του:

3. Πόροι του Κεφαλαίου Θήρας είναι:
α) Αι κατά τα άρθρα 262 και 264 εισπράξεις δι’ έκδοσιν αδειών θήρας.
β) Αι κατά το άρθρον 287 παρ.14 επιδικαζόμεναι αποζημιώσεις.
γ) Τα χρηματικά ποσά προερχόμενα εκ των υπό των ποινικών δικαστηρίων απαγγελλομένων χρηματικών ποινών και προστίμων κατά των παραβαινόντων τας περί θήρας διατάξεις.
δ) Τα εκλειστηριάσματα εκ της εκποιήσεως κατασχομένων πειστηρίων.
ε) Αι εισπράξεις εξ επιχορηγήσεως παρά των Γεωργικών συνεταιρισμών διά την καταπολέμησιν των εις την Γεωργίαν επιβλαβών θηραμάτων.

4. Σκοπός του Κεφαλαίου Θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού πλούτου της χώρας δια της λήψεως των ενδεδειγμένων μέτρων, τα κυριώτερα των οποίων είναι:...... κλπ κλπ.

Ακόμα και μια απλή ανάγνωση της παραγράφου 3, φανερώνει ότι εμείς οι κυνηγοί αποτελούσαμε τους κυριότερους τροφοδότες αυτού του λογαριασμού. Δυστυχώς όμως, όπως είναι γνωστό, το συγκεκριμένο κεφάλαιο ουδέποτε διατέθηκε αποκλειστικά για φιλοθηραματικά έργα! Και φυσικά ουδέποτε ικανοποιήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, ένα πάγιο αίτημα των κυνηγετικών μας οργανώσεων για ενημέρωση. Δηλαδή, παρότι εμείς οι κυνηγοί ήμασταν οι βασικοί τροφοδότες αυτού του κεφαλαίου, ουδέποτε ενημερωθήκαμε σχετικά με το που πήγαν και πως δαπανήθηκαν τα χρήματα μας. Είναι επίσης αλήθεια ότι ουδέποτε διεκδικήσαμε κάτι δυναμικά με διαμαρτυρίες ή καταγγελίες, ούτε σκεφτήκαμε ποτέ να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να "αναγκάσουμε" το Υπουργείο να ασχοληθεί σοβαρά με τις υποχρεώσεις του, που απέρρεαν από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Ωστόσο, το Υπουργείο από την πλευρά του, θέλοντας να κατοχυρώσει (και νομοθετικά) τα τεράστια ποσά που εισέρεαν στον κρατικό κορβανά από τις άδειες κυνηγίου, φρόντισε αργά, αλλά συστηματικά, να διασφαλίσει τα.. "κεκτημένα" του!

Ας δούμε πως έγινε αυτό:
Το 1988 ψηφίζεται ένας νόμος που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία του... ΕΛ.Γ.Α. Είναι ο Νόμος 1790/1988, με τον οποίο (στο άρθρο 18, παράγραφος 4) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 265, που ανέφερε ότι:

"Οι ως άνω πόροι διατίθενται προς εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της θηραματικής πολιτικής, απαγορευμένης απολύτως της καθ’ οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των πόρων ταύτης δι’ ετέρους σκοπούς."

και πλέον το ίδιο αυτό εδάφιο διατυπώνεται με την παρακάτω φρασεολογία:

"Οι ως άνω πόροι διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών αποκλειστικά για την εκπλήρωση φιλοθηραματικών σκοπών, την άσκηση της θηραματικής πολιτικής και για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας από πυρκαγιές."

Όχι μόνο απαλείφθηκε η απόλυτη απαγόρευση, αλλά προστέθηκαν και οι δαπάνες για τις πυρκαγιές!! Τι σημαίνει άραγε αυτή η διαφορετική διατύπωση; Ότι αν, για παράδειγμα, το κράτος είχε ανάγκη από ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο ή και ένα.. βυτιοφόρο, θα μπορούσε νόμιμα πλέον να χρησιμοποιήσει τα δικά μας χρήματα! Και δυστυχώς αυτή ήταν μόλις η αρχή!! Το "Κεφάλαιο Θήρας" είχε μόλις ξεκινήσει να περπατάει στο δικό του "Πράσινο Μίλι"!

Φαίνεται όμως ότι υπήρχε κάποια λεπτομέρεια που χάλαγε τη.. συνταγή! Έτσι, δέκα χρόνια μετά, το 1998 ψηφίζεται ένας άλλος νόμος που αφορά στη σύσταση και λειτουργία κάποιων οργανισμών-υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας (Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., "Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.", κλπ). Είναι ο Νόμος 2637/1998, ο οποίος τώρα έχει βάλει στόχο την παράγραφο 4 του άρθρου 265 που καθόριζε τους "σκοπούς" του Κεφαλαίου Θήρας και τα "ενδεδειγμένα μέτρα". Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 57, παράγραφος 6, του καινούργιου πλέον Ν.2637/1998, διαμορφώνει το αρχικό άρθρο 265 ως εξής:

4. Σκοπός του Κεφαλαίου Θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων, προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας, κατά περίπτωση δε και της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους διά της λήψεως των ενδεδειγμένων μέτρων, τα κυριώτερα των οποίων είναι:
α) Η εξασφάλισις των οικονομικών μέσων διά την πληρωμήν των φυλάκων θήρας και της τοποθετήσεως των αναγκαίων πινακίδων, καθώς και των έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία τα οποία αποσκοπούν στη διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.
β) Ίδρυσις εκτροφείων και καταφυγίων θηραμάτων.
γ) Συστηματική καταπολέμηση των επιβλαβών...
δ) Η εκ του Εσωτερικού και Εξωτερικού αγορά, μεταφορά και εγκατάστασις διαφόρων θηραμάτων προς εμπλουτισμόν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου της χώρας.
ε) Η ίδρυσις και λειτουργία σταθμών ερεύνης, παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών και θηραμάτων έν γένει.
στ) Η αγορά ή απαλλοτρίωσις εκτάσεων ή ερημονήσων ή μεμονομένων αγρών, εντός καταφυγίων θηραμάτων ή εκτροφείων, απαραίτητων διά την άσκησιν της θηραματικής πολιτικής.
ζ) Η λήψις μέτρων προστασίας των αποδημητικών πτηνών διά την μη πρόσκρουσιν των επί των φάρων.
η) Η καταβολή εισφορών της χώρας διά την συμμετοχήν της Ελλάδος εις διεθνείς οργανισμούς θηρευτικού αντικειμένου (Διεθνές Συμβούλιο Θήρας κλπ.), και προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας.
θ) Η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων έρευνας και διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους
ι) Η εκτέλεση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.
ια) Η εκτέλεση προγραμμάτων υποδοχής, φύλαξης και περίθαλψης των ειδών της άγριας πανίδας
ιβ) Τα έξοδα επαναπατρισμού στη χώρα και επαναποστολής, επανεξαγωγής στη χώρα καταγωγής ειδών της άγριας πανίδας.
ιγ) Τα έξοδα μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης των κατασχεθέντων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων η νεκρών, επεξεργασμένων η μή, καθώς και της διατροφής των ζώντων ειδών της άγριας πανίδας.
ιδ) Με απόφαση του ΥΠ.ΓΕ που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ καθορίζονται, σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι όροι, προϋποθέσεις σύναψης μεταξύ ΥΠ.ΓΕ και τρίτων προσώπων, που διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις και αποδεδειγμένη επιστημονική εμπειρία και ενασχόληση με τα οικεία θέματα, υπό το συντονισμό της κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΓΕ.

Τα πιο πάνω εδάφια, με κόκκινη γραμματοσειρά, είναι οι αλλαγές που επήλθαν μετά τις.. θωπείες του Ν.2637/1998! Ουσιαστικά, πλέον, το "Κεφάλαιο Θήρας" έχει καταργηθεί! Τι να σχολιάσει κανείς από αυτή τη καρικατούρα; Συγκρίνετε το αρχικό κείμενο του λιτού και "τσεκουράτου" άρθρου 265 με το πιο πάνω κείμενο. Πλέον, μεταξύ άλλων δαπανών, έχει μπει στο παιχνίδι και η προστασία της... "αυτοφυούς χλωρίδας"!!! Δηλαδή, αν κάποιος εκτιμήσει ότι η... τσουκνίδα και οι βιότοποι της χρήζουν προστασίας και διατήρησης, τότε μπορεί να βρει πόρους από τα δικά μας χρήματα, που τα πληρώνουμε βέβαια για... "εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της θηραματικής πολιτικής"!!!

Και αν νομίζετε ότι εδώ εξαντλήθηκε η.. εφευρετικότητα των νομοθετών μας, σας πληροφορώ ότι κάνετε μεγάλο λάθος! Διότι πριν από τρία περίπου χρόνια, το Δεκέμβριο του 2003, ψηφίστηκε και άλλος νόμος!! Φαίνεται ότι ακόμα και ο όρος "Κεφάλαιο Θήρας" ενοχλούσε τους σκοπούς κάποιων, οι οποίοι αποφάσισαν να ρίξουν τη.. χαριστική βολή! Έτσι, ψηφίζεται ο Ν.3208/2003 "Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις". Από τον συγκεκριμένο νόμο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το άρθρο 8. Στις παραγράφους 2 και 4 του εν λόγω άρθρου προβλέπονται:

2. Στον προϋπολογισμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, ο φορέας 120 "Δάση-Θήρα" μετονομάζεται σε "Ειδικό Φορέα Δασών".

4. Στα τριπλότυπα είσπραξης και στις πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών ως έσοδα αυτού ή ως έσοδα υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών θα τίθεται υποχρεωτικά η ένδειξη "Ειδικός Φορέας Δασών".

Όπως διαπιστώνουμε, ο όρος "Κεφάλαιο Θήρας" έχει εξαφανιστεί! Επιτρέψτε μου στο συγκεκριμένο σημείο να υπενθυμίσω πάλι τι προέβλεπε το αρχικό ΝΔ.86/1969, που είδαμε πιο πάνω, στο αντίστοιχο σημείο του, δηλαδή στο άρθρο 265, παράγραφος 2:

... Εις τα τριπλότυπα εισπράξεως ως και πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του Κρατικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών ως έσοδα εκ της θήρας ή υπέρ της θήρας υποχρεωτικώς θα τίθεται η ένδειξις "Κεφάλαιο Θήρας"...

Πως σας φαίνεται; Καλό το.. ταχυδακτυλουργικό του νομοθέτη; Και δεν έχετε δει ακόμα τίποτα!! Υπάρχει και καλύτερο! Όπως είδαμε στην αρχή, το "Κεφάλαιο Θήρας" αποτελούσε ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ στον προϋπολογισμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στο ίδιο άρθρο 8, παράγραφος 3, του πρόσφατου Ν.3208/2003. Θα διαπιστώσουμε ότι τα διπλότυπα εισπράξεως για την έκδοση αδειών κυνηγίου, αναφέρονται ως η 5η πηγή εσόδων, μεταξύ είκοσι!!! άλλων διαφορετικών και ετερόκλητων πηγών εσόδων! Τι σημαίνει αυτό; Ότι το πρώην "Κεφάλαιο Θήρας" παύει να αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο και εξομοιώνεται πλήρως με τις υπόλοιπες πηγές εσόδων που αναφέρονται. Εξομοιώνεται ακόμα και με τα... "μισθώματα από φόρους ρητίνης..."!!! Αν είναι δυνατόν!

Και γιατί συμβαίνει αυτό; Η απάντηση βρίσκεται στη παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, όπου προβλέπονται οι δαπάνες που μπορούν να καλυφθούν από τους πιο πάνω πόρους. Ας ρίξουμε μια ματιά στα εδάφια της συγκεκριμένης παραγράφου! Πιστέψτε με.., πραγματικά αξίζει το κόπο! Θα διαπιστώσουμε ότι εμείς οι κυνηγοί χρηματοδοτούμε τη... σποροσυλλογή, το... δασικό οδικό δίκτυο, τα.. ορεινά βοσκοτόπια, το.. Δασολόγιο και τη προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του (;;;), την αγορά ή απαλλοτρίωση δασών και εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασών (;;;), μέχρι και την.. ίδρυση κρατικών δασικών βιομηχανιών χρηματοδοτούμε!!

Και θα μπορούσα ίσως, ως χαχόλος, τριτοκοσμικός κυνηγός, να τα καταπιώ όλα αυτά... Εκείνο όμως που μου κάθεται στο... στομάχι, ξέρετε ποιο είναι; Είναι το εδάφιο (η'), που προβλέπει να πληρώνουμε για: "... την ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών..."!!! Μάλιστα αγαπητοί συνάδελφοι! Σαν να μην μας έφταναν όλα τ’ άλλα, φτάσαμε και στο σημείο να χρηματοδοτούμε και τις ρεζέρβες!! Και να μη μιλάει κανείς μας!!!

Από το 1988 που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση, μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 18 ολόκληρα χρόνια! Είναι πραγματικά εντυπωσιακό...! Τόσα και τόσα θέματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και προβλήθηκαν ανάλογα από τις κυνηγετικές μας οργανώσεις και από τα έντυπα του χώρου μας. Η.. εξαφάνιση του "Κεφαλαίου Θήρας" γιατί άραγε αγνοήθηκε; Μήπως, τελικά, για όλη αυτή τη κατάσταση, οι κύριοι υπεύθυνοι ήμαστε εμείς οι ίδιοι οι κυνηγοί, που επιμένουμε να κοιμόμαστε τον.. "ύπνο του δικαίου", να μην ασχολούμαστε σε βάθος με το κυνήγι, που τόσο αγαπάμε και, κυριολεκτικά, να αφήνουμε τις εξελίξεις να μας περιορίζουν συνεχώς και με κάθε τρόπο, ενώ εμείς επαναπαυόμαστε στο ρόλο του απλού θεατή; Μήπως.., λέω.. μήπως.., ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε;

Τελικά, ξέρετε..., τα μαμούθ και το "Κεφάλαιο Θήρας" ήταν και τα δυο τεράστια σε μέγεθος και, στις μέρες μας, έχουν εκλείψει επίσης και τα δυο!!

φιλικά,
Μίλτος Φακιώλας

Αναδημοσίευση από τον Ωρίωνα