6/8/2014 Από Από 1.7.2014, με το Νόμο υπ' αριθμ. 4254, καταργούνται τα ειδικά έντυπα παράβολα υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Αποτέλεσμα είναι η κατάργηση των παραβόλων στην ανανέωση - δήλωση ληγμένων όπλων στην αστυνομία.
Έτσι έχουμε: ανανέωση 3 € - αδήλωτα 30 € - ληγμένη ΑΚΚΟ με πρωτοβουλία κατόχου 15 €.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

Άρθρο πρώτο

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α. Από 1.7.2014, καταργούνται:
...
5. Τα ειδικά έντυπα παράβολα υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, τα οποία προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 1938/1942 (Α΄ 538), του άρθρου 25, του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), του π.δ. 251/2002 (Α΄ 224) και του π.δ. 123/2003 (Α΄ 108).

Όπλα χωρίς ΑΚΚΟ: Δεν υφίσταται ποινική ευθύνη αν δηλωθούν αυτοβούλως. Κόστος 10πλάσιο των τελών έκδοσης ΑΚΚΟ. Δηλαδή με τα σημερινά 60 € -αντί των 120 €.
Ανανέωση ληγμένης ΑΚΚΟ: Κόστος 5πλάσιο των τελών έκδοσης ΑΚΚΟ. Δηλαδή με τα σημερινά 30 € -αντί των 120 €. Επίσης δεν υφίσταται ποινική ευθύνη για τα δύο πρώτα χρόνια μετά τη λήξη της ΑΚΚΟ.


Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του
. 2168/1993 (Α΄ 147), όπως προστέθηκε με την παρ. 7
του άρθρου 10 του ν. 3944/2011 (Α΄ 67), αντικαθίσταται
με εδάφια ως εξής:

«6. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφο-
διαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του
ν. 2168/1993 άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη
αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδή-
ποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου α-
πό την αρχή, υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας
κατοχής. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος, υποχρεούται
να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετι-
κού όπλου, το 20πλάσιο των τελών που προβλέπονται,
κάθε φορά.»

«Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται
να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού
όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται
κάθε φορά. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει
ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος
της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνο-
μικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο
των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή της. Μετά
την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος
του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με
δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε
τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από
την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της
άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλε-
πόμενων τελών.